İnsanlığa karşı suçlar ve Sivas katliamı

İnsanlığa karşı suçlar ve Sivas katliamı
2 Temmuz 2018 12:05

Bundan 25 yıl önce, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’da bir katliam yaşandı. 33 sanatçı, aydın ve 2 otel çalışanı, gözünü kan bürümüş yaklaşık 15 bin kişilik bir “güruh” tarafından bulundukları Madımak Oteli’nde yakılarak bir “insanlık suçu” işlendi. 20 yıl süren davadan, ölenlerin yakınlarını, müdahil avukatlarını ve vicdan sahibi kamuoyunu tatmin eden bir karar çıkmadı.

 

Av. Kemal AKKURT H&H YORUM

 

Ankara Barosu yönetiminde bulunduğum 1993 yılından beri,  ölenlerin yakınlarından  oluşan müdahillerin avukatları arasındaydım. O zamanki adı Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) olan olağanüstü mahkeme, gerçek suçluları ortaya çıkaramadı.  Bugünkü IŞİD’in abileri konumundaki bir kısım sanıklar, çeşitli hapis cezaları aldılar. Yakalanamayan 5 sanığın davası ise 20 yıldır devam ediyordu. Hiç değilse bu 5 sanığın cezası zamanaşımına uğramasın, “insanlığa karşı suç” kapsamında cezalandırılsınlar şeklindeki savunmalarımıza, mahkeme maalesef itibar etmedi, firardaki bu sanıklar yönünden davayı zamanaşımı nedeniyle düşürdü.

 

Bu vesile ile insanlığa karşı suç”  kavramı, hukukçular arasında ve kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Eski Ceza Kanunu’muzda yer almayan  bu suçu, yeni Ceza Kanunu (TCK) açık ve net bir şekilde düzenledi. Buna göre siyasi, felsefi, ırkî ve dinî düşüncelerle toplumun bir kesimine karşı, bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenen suçlar,insanlığa karşı suçlar olarak kabul edilir. Bu suçlardan dolayı zamanaşımının işlemeyeceği de yasada açıkça düzenlenmiştir ( TCK. madde 77).

 

Tartışılan konu, 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni TCK’daki bu hükmün geriye yürüyüp, 1993 tarihinde işlenen bu katliama uygulanıp uygulanamayacağıdır.

 

Tarafı olduğumuz ve mevzuatımızın bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin 7.maddesinin 1.fıkrasına göre, hiç kimse  ulusal ve uluslararası hukuka göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı mahkum edilemez. Yine hiç kimseye, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Davanın devredildiği Ankara Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi de sözleşmenin bu fıkrasına dayanarak davayı zamanaşımından düşürdü. Ancak aynı maddenin bir de 2. fıkrası var ki, mahkeme tüm ısrarlarımıza rağmen bu fıkrayı görmedi ve uygulamadı. 2.fıkraya göre, Bu madde, işlendiği zaman  uygar uluslar tarafından tanınan genel hukuk ilkelerine göre suç sayılan bir fiil veya ihmal ile suçlanan bir kimsenin yargılanmasına ve cezalandırılmasına engel değildir”. Yani insanlığa karşı işlenen bir fiil, evrensel hukuk kurallarına göre suç ise, böyle bir  suç iç hukukta düzenlenmese bile, o kişi veya kişiler her zaman yargılanabilir, cezalandırılabilir, zamanaşımı sözkonusu olmaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları da bu yöndedir.

 

Birleşmiş Milletler’in 1968 tarihli Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar Bakımından Kanunî Sınırlamaların Uygulanmayacağına Dair Sözleşmesine göre, hangi tarihte işlenmiş olursa olsun, insanlığa karşı suçlar yönünden zamanaşımı süresi uygulanmaz. Bu sözleşmeye göre, insanlığa karşı suçları teşvik eden, katılan devlet yetkilileri, özel şahıslar ve bu suçların işlenmesine hoşgörü gösteren kamu görevlileri yönünden de zamanaşımı uygulanmaz.

 

Sözleşmeye göre, işledikleri ülkenin iç hukukunu ihlal etsin veya etmesin, siyasal, ırksal veya dinsel sebeplerle zulüm veya katliam yapanların, zamanaşımı söz konusu olmaksızın cezalandırılacağı kararlaştırılmıştır. Nitekim İkinci Dünya Savaşından sonra, Nazi katliamlarının yargılandığı Nürnberg Uluslararası Mahkemesi de Birleşmiş Milletler’in kararıyla zamanaşımı söz konusu olmaksızın yargılama yapmış ve insanlığa karşı suçları işleyenleri cezalandırmıştır.

 

Anayasamızın 90.maddesi ışığında, uluslararası bu sözleşmeler bağlayıcıdır ve yasalarımızın üzerindedir. Sivas katliamı sanıklarının da zamanaşımı söz konusu olmaksızın yargılanmaları ve cezalandırılmaları gerekir. Sadece yakalanan 100 civarındaki caninin yargılanması ve cezalandırılmasıyla bu kara sayfa kapatılamaz. Dönemin iktidar gücünü kullanan tüm yetkililerin, ihmali bulunan asker ve emniyet mensuplarının da yargı önüne çıkarılmaları ve olayın aydınlatılması gerekir. Aksi takdirde ülkemiz  bu ayıptan  da kurtulamaz.

 

Yargılama,  adaleti tecelli ettirme işlemidir. Adalet ise, adil bir yargılama ile sağlanır. Sivas Davası’nda da  adalet tecelli etmemiştir…

 

Sivas Davası da yakın tarihimizde aydınlatılmayan katliamlar arasındaki yerini almıştır. Tıpkı Dersim, Maraş, Çorum, Diyarbakır Cezaevi ve Roboski katliamları gibi. Aydınlatılmayan tüm katliamların sorumlusu Devlet’tir.  Hukuk Devletinin varlık nedeni, öncelikle  katliamları engellemek, buna rağmen gerçekleşirse,  tüm failleri ve azmettirenleri ortaya çıkarmaktır. Aksi takdirde Devletlerin varlık sebebi kalmaz…

 

Dileğimiz, Türkiye’nin bir daha o karanlık dönemleri yaşamamasıdır. Bunun da yolu, daha fazla demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarından geçiyor.

 

Bir daha bu katliamların yaşanmaması dileğiyle, Madımak Oteli, acilen bir İnsan Hakları Müzesi ne dönüşmelidir…

 

Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği Başkanı

kemalakkurt@hotmail.com

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar


Yazarın Son Yazıları:
Nâzım Hikmet 117 yaşında
70. yılda insan haklarımız
Çocuklarımızın hakları