CHP’de MYK maddesi kurultayda kabul edildi

CHP’de MYK maddesi kurultayda kabul edildi
10 Mart 2018 19:36

CHP Kurultayı’nda MYK’nın yapısını düzenleyen 22’inci Maddenin görüşmelerinde, güçlü genel sekreterlik uygulamasına geçilmesi için önerge verildi. Peki, önerge kabul edildi mi?

 

 

 

CHP’nin iki gündür devam eden Tüzük Kurultayı’nda MYK’nın yapısını düzenleyen 22’inci madde de görüşülerek kabul edildi.

 

Maddenin görüşmeleri sırasında, partide yıllardır dile getirilen ve sol partilerde uygulanan ‘güçlü genel sekreterlik’ uygulamasına geri dönülmesi için önerge verildi. Yapılan oylama sonucu güçlü genel sekreterlik önergesi kabul edilmedi.

 

ATAMA YETKİSİ GENEL BAŞKAN’A VERİLDİ

 
Kurultay’da kabul edilen MYK maddesiyle, “Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter, Parti Meclisi üyeleri arasından Genel Başkan tarafından seçilir. Genel Başkan Yardımcılarının sayısı ve görev alanları Genel Başkan tarafından belirlenir” hükmü getirildi. Böylece, Genel Başkan’ın MYK’da görev yapacak genel başkan yardımcılarının sayısını ve görev alanlarını istediği gibi belirleme hakkı tanınmış oldu.

 

GENEL SEKRETERLİK YETKİSİNE TIRPAN
Mevcut tüzükte yer alan, Genel Sekreterin, “partinin üye genel kütüğünün tutulmasına” ilişkin yetkisinin ise yeni tüzükte yer verilmemesi dikkat çekti.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

Madde-22

(1) Merkez Yönetim Kurulu, partinin en üst yönetim organıdır. Genel Başkan, genel başkan yardımcıları ve genel sekreterden oluşur. Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter, Parti Meclisi üyeleri arasından Genel Başkan tarafından seçilir. Genel Başkan Yardımcılarının sayısı ve görev alanları Genel Başkan tarafından belirlenir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Genel Başkan tarafından ya da Parti Meclisinin 1/3’ünün yazılı önerisi ve 2/3’ünün oyuyla görevlerinden alınabilir. Genel Başkan, yerlerine yenilerini seçer.

(4) Genel Başkanın yokluğunda, belirlediği Genel Başkan Vekili Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(5) TBMM Grup Başkanvekilleri, Kadın Kolları ve Gençlik Genel Başkanları, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, görüş ve önerilerde bulunabilirler; ancak oy kullanamazlar.

(6) Merkez Yönetim Kurulu, haftada bir gün çağrı yapılmaksızın çoğunlukla toplanır. İvedi durumlarda Genel Başkanın çağrısıyla her zaman toplanır. Aksine hüküm yoksa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır.

(7) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinin kapsam ve niteliğine göre yeteri kadar yardımcı ya da uzmanla çalışma yapabilirler. Bu yardımcı ve uzmanlar milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve bunların dışında kişiler arasından ilgili Merkez Yönetim Kurulu üyesinin önerisi ve Genel Başkanın onayı ile belirlenir.

(8) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri mazeretleri halinde Genel Başkanı bilgilendirerek hangi Merkez Yönetim Kurulu üyesinin kendisine vekalet edeceğini belirler.

(9) İdari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, saymanlık işlerini de yürütür. Yılsonu bilançosunu ve kesin hesapları düzenler. İllerden ve ilçelerden gelen kesin hesapları, Genel Merkez kesin hesabı ile birleştirir ve Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar. Partinin gelirlerinin toplanmasında, harcamaların yapılmasında her aşamada yasa ve tüzük hükümlerine uygunluğu sağlar. Partinin demirbaşlarının ve malvarlığının korunmasını gözetir.

(10) Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcıları ile görüşüp Genel Başkanı bilgilendirerek Merkez Yönetim Kurulu gündemini ve Genel Başkanın belirleyeceği Parti Meclisi gündemini hazırlar. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısına ilişkin tutanakların düzenlenmesini, kararların imzalanmasını ve muhafaza edilmesini sağlar.

(11) Genel Sekreter, her durum ve sıfatla bütün yargı kurumlarında özel ya da resmi daire, kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler, özel ya da resmi tüzelkişilerle olan ilişkilerde Genel Başkan adına bizzat ya da vekille partiyi temsil eder.

(12) Genel Sekreterlik, genel evrak kaydının tutulmasını sağlar. Partinin yazışma ve haberleşme birimidir.

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde-23

(1) Kurultayın ve Parti Meclisinin kararlarını uygular. Partinin programı, ilkeleri, amaçları doğrultusunda tüm çalışmaları yürütür. Partinin yönetimine ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapar.

(2) Parti örgütünü yönetir. Yasalara, tüzük ve yönetmeliklere uygun çalışmasını sağlar. Genel Merkez organları hariç tüm örgüt kuruluş işlemlerini yürütür.

(3) Partinin hukuki varlığını korur. Bunun için yasalara ve tüzüğe uygun bütün kararları alır.

(4) Partinin hükümetle, diğer partilerle ve sivil toplum örgütleriyle ilişkilerini düzenler, bu konuda gereken tüm kararları alır.

(5) Çalışma raporunu hazırlar, kurultaya sunulmak üzere Parti Meclisinin onayına sunar.

(6) Yıllık bütçeyi hazırlar. Parti Meclisinin onayına sunar ve uygular. Parti kesin hesabını hazırlayıp onay için Parti Meclisine sunar. Süresi içinde Genel Başkan adına Anayasa Mahkemesine ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir.

(7) Partinin uluslararası ilişkilerini düzenler, çalışmaları yürütür.

(8) Yönetmelik taslaklarını hazırlar, Parti Meclisine sunar.

(9) Yasa ve tüzük kurallarına uygun çalışmayan örgütleri görevlerinden alır, yerine kurullar atar, süresi içinde olağanüstü kongrelerini yapmalarını sağlar.

(10) Kongreler takvimini hazırlar ve süreci yürütür.

(11) Partinin amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal ile taşıt araçları alır, kullanır, işletir ya da satar. Taşınmaz malların satışı için Parti Meclisinden yetki alır.

(12) Parti gelirlerini arttırmak amacı ile her türlü önlemi alır, gelir makbuzları bastırır, örgüte gönderir.

(13) Üyelik kütüklerini tutar, destekçi üyelikten üyeliğe ve üyelikten destekçi üyeliğe geçişle ilgili kararları alır.

(14) Merkez Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri, yönetim esasları ve öteki konular yönetmelikle düzenlenir.

 

Kaynak: Düzgün Haber

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar