Üniversite kapılarında öğrenci avı… AKP’ye üye olanları yurda yerleştiriyorlar!

Üniversite kapılarında öğrenci avı… AKP’ye üye olanları yurda yerleştiriyorlar!
4 Eylül 2013 09:12

Oy için makarna-nohut politikası, AKP Gençlik Kolları’na ilham verdi Kampüslere kamp kuran AKP, yurt vaadiyle üye kaydına başladı…

 

Üni­ver­si­te­le­re ka­yıt dö­ne­mi baş­la­dı. AKP Genç­lik Kol­la­rı da kol­la­rı sı­va­dı… Geç­ti­ği­miz yıl üni­ver­si­te­ye kay­do­lan genç­le­re par­ti­yi ‘ta­nıt­ma­k’ için kam­pan­ya baş­la­tan AK­P’­li genç­ler, An­ka­ra Ga­zi Üni­versi­te­si­’n­de sah­ne­ye çık­tı.

 

ÇİFTE KAYIT YAPIYORLAR

 

AKP Genç­lik Kol­la­rı, üze­rin­de Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın res­mi­nin bu­lun­du­ğu par­ti oto­bü­süy­le Ga­zi Üni­ver­si­te­si­’nin Göl­ba­şı Yer­leş­ke­si­’ne gel­di. Kam­püs ka­pı­sı­nın tam önü­ne AK­P’­nin stan­dı­nı açan AKP Genç­lik kol­la­rı üye­le­ri, bu­ra­da ade­ta kamp kur­du. Yer­leş­ke­de bu­lu­nan dev­let yurt­la­rı­na ka­yıt için ge­len öğ­ren­ci­le­ri ka­pı­da kar­şı­la­yan AK­P’­li­ler, öğ­ren­ci­le­ri par­ti üye­li­ği­ne ik­na et­me­ye ça­lış­tı. Par­ti­li­ler, yaş­la­rı 18 ila 20 ara­sın­da de­ği­şen genç­le­re AK­P’­ye üye ol­ma­la­rı kar­şı­lı­ğın­da yurt va­at­le­rin­de bu­lun­du. AK­P’­nin si­ya­si pro­pa­gan­da fa­ali­ye­ti yü­rü­ten genç­le­ri­ne Ga­zi Üni­ver­si­te­si yet­ki­li­le­ri de ses çı­kar­ma­yıp göz yum­du.

 

MUHABİRE MÜDAHALE

 

AK­P’­li genç­ler, bu du­ru­mu gö­rün­tü­le­me­ye ça­lı­şan Sözcü Gazetesi eki­bi­ni de en­gel­le­me­ye ça­lış­tı. Mu­ha­bi­ri­mi­ze “Ni­ye çe­ki­yor­su­nuz?” di­ye­rek mü­da­ha­le et­ti. Çe­ki­mi en­gel­le­me­ye ça­lı­şan AK­P’­li­ler ger­gin­li­ğe ne­den ol­du.

 

AK­P’­li­ler ilk ola­rak geç­ti­ği­miz yıl İz­mi­r’­de üni­ver­si­te­ler­de si­ya­si pro­po­gan­da yap­mak için ça­lış­ma baş­lat­mış­tı. AKP İz­mir Genç­lik Kol­la­rı, üze­rin­de “Zor­lu yol­cu­luk­lar­da iyi bir yol ar­ka­da­şı­na ih­ti­yaç var­dır. Bu yol­cu­luk­ta biz si­zin­le­yi­z” ya­zı­lı bro­şür­ler­le kam­püs­le­re gir­miş­ti.

 

Sözcü