Devlet yapısı sil baştan!

Devlet yapısı sil baştan!
10 Mayıs 2018 09:57

Uyum yasalarıyla ilgili hükümete KHK yetkisi veren yetki yasa tasarısı çıkarıldıktan sonra Meclis tatile girecek…

 

 

Emine Kaplan / Cumhuriyet

 

 

AKP, uyum yasalarıyla ilgili olarak hükümete Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren tasarıyla 24 Haziran sonrasına hazırlık yapmak istiyor. Bakanlıkların kuruluşu ile üst düzey bürokratların atanmasıyla ilgili kriterler seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek. AKP, Cumhurbaşkanı’nın elini rahatlatmak için bir yandan kararnameleri hazırlarken bir yandan da bürokratların atanması ile bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut yasalarınının Cumhurbaşkanı’nın göreve başladığı gün kaldırılması için KHK’ye hüküm koyacak.

 

 

Gelecek hafta çıkacak

 

 

Hükümetin TBMM’ye önceki gece sunduğu yetki yasa tasarısının hızla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi, en geç gelecek hafta da Meclis’ten çıkarılması planlanıyor. Yetki yasa tasarısının bitiminin ardından ise TBMM tatile girecek. Tasarıdaki düzenlemeler ile seçim sonrasında çıkarılacak

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alması beklenen düzenlemeler şöyle:

Parlamenter sistem silinecek: Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, yasalar ve KHK’lerde yer alan tüzük, Bakanlar Kurulu, İcra Vekilleri Heyeti, İcra Vekilleri Heyeti kararı, Bakanlar Kurulu kararı, Bakanlar Kurulu yönetmeliği, hükümet, başbakan, başvekil, başbakanlık, başvekalet, sıkıyönetim, nizamname, kanun tasarısı gibi ibareler yürürlükten kaldırılacak. 800’den fazla yasa ve KHK’de bu ifadelerin geçtiği belirtiliyor.

 

 

Dışarıdan bürokrat

 

 

Kamu düzenine yeni dizayn: Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgileri yeniden belirlenecek, uygulama olanağı kalmayan yasa ve KHK’ler yürürlükten kaldırılacak. Yasa ve KHK’lerde yer alan bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri, personeli ve teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması ve üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ile görevlerine son verilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenecek.

Bakanlık yasaları kaldırılacak: Yetki yasasına dayalı olarak çıkarılacak KHK’lerle anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bırakılan bakanlıkların kuruluşu, merkez ve taşra teşkilatı ile üst düzey bürokrasinin atanmasına ilişkin mevcut yasalar, seçilen Cumhurbaşkanı’nın göreve başladığı gün kaldırılacak. Böylece Cumhurbaşkanı, aynı gün bu konularda kararnameler çıkararak yeni sistemin ilk uygulamasını başlatacak.

Bakanlık sayısı azalacak, bürokratlar dışarıdan atanabilecek: AKP, 5’i Başbakan yardımcısı olmak üzere toplam 26 olan bakanlık sayısını düşürmeyi, bazı bakanlıkları birleştirmeyi bazılarını da ayırmayı planlıyor. Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının 5 olabileceği, bakanlık sayısının da 15’e kadar düşürülebileceği konuşuluyor. Bürokrasiye atamalarda da bakanlarda olduğu gibi ‘dışarıdan da bürokrat atanması’ sistemine geçileceği kaydediliyor.

 

 

KHK kapsamında olan yasalar: Yetki yasasının çıkarılmasının ardından hükümetin çıkaracağı KHK’ler, Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Yasa, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yasası, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yasası, Başbakanlık Basımevi Sermaye İşletmesi Hakkında Yasa, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Yasa, Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 sayılı KHK, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında KHK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yasaları; Orman Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı, SGK teşkilat yasaları, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile diğer yasa ve KHK’lerde yapılacak değişiklik, yürürlükten kaldırma ve yeni düzenlemeleri kapsayacak.

Bazı hizmetler tek kuruluşta birleştirilecek: Hükümet, KHK yetkisini kullanırken kamu hizmetlerinin verimli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile hizmetin özelliği ve gereklerine uygun düzenlemeler yapılmasını, atama ve görevde yükselmede kariyer ve liyakat esasları ile nitelikli personel istihdamının esas alınmasını, kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyon sağlanmasını, benzer hizmetlerin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini ve kaynak kıllanımında israfın önlenmesini gözönünde bulunduracak.

 

 

Yorumlar

Yorumlar