CHP’nin içtüzük değişiklik teklifine muhalefet şerhi!

CHP’nin içtüzük değişiklik teklifine muhalefet şerhi!
14 Temmuz 2017 12:01

TBMM İçtüzüğü değişiklik teklifi hakkında kurulan Anayasa Alt Komisyonuna sunulmak üzere CHP’li üyeler muhalefet şerhi hazırladı.

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ANAYASA ALT KOMİSYON BAŞKANLIĞI’NA
MUHALEFET ŞERHİ

 

 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük dönüşümlerinden ve geri gidişlerinden biri 16 Nisan 2017 tarihinde referandumu gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ile gerçekleşmiştir. Demokrasinin olmazsa olmaz ilkelerinden kuvvetler ayrılığını, siyasi parti üyesi bir Cumhurbaşkanı’nın temsil ettiği yürütmenin altında eriten, egemenliği şahsileştiren, yargının tarafsız ve bağımsızlığını yok eden bu Anayasa değişikliği, Yüksek Seçim Kurulu’nun, hukuksuz ve örneği görülmemiş biçimde verdiği “mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması” kararı sonucunda kabul edilmiştir. 1982 Anayasası gibi, meşruiyeti hâlâ tartışılan Anayasa’da, OHAL koşullarında yapılan değişikliklerle birlikte, “Parlamentonun Anayasası” ya da “sessiz Anayasa” diye anılan İçtüzüğe dair teklif de yeni tartışmaların konusu olacaktır. Çünkü; Fransızca “konuşmak” anlamında “parler” kökeninden türetilen parlamentonun ya da Arapça “konuşmak, tartışmak” kökeninden gelen meclisin ruhuna aykırı biçimde, Milletvekillerinin konuşmaması ya da söz hakkının kısıtlanması üzerine inşa edilmiş bir teklifle karşı karşıyayız.

 
Mevzuat içerisinde özel bir öneme sahip olan içtüzükler, yasama organı iradesinin nasıl, niçin ve nerede oluşabileceği gibi, kritik sorulara cevap veren anayasa-altı normlar demetidir. Böyle olunca da içtüzük değişikliği girişimleri, genellikle en zor sonuçlandırılabilen yasama işlemlerinin başında gelmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçtüzükleri parlamento tarihimiz açısından da bu niteliklerini korumuşlardır. Henüz köklü bir parlamento hukukumuz olmamasının da etkisiyle Anayasalar üzerinde yapılan tartışmaların benzerleri içtüzükler üzerinde yapılmıştır (Şeref İba). Anayasa’nın 95. maddesinde, TBMM’nin çalışmalarını, kendi yaptığı İçtüzük hükümlerine göre yürüteceği öngörülmüştür. Bu anlamda, en kısa tanımıyla TBMM İçtüzüğü, TBMM çalışmalarını düzenleyen yazılı kurallar bütünüdür (İrfan Neziroğlu). “Kural yapmanın kuralını” belirleyen içtüzükler için Anayasa Mahkemesi’nin çizdiği çerçeve de bu niteliktedir: “Norm yaratıcı niteliğiyle diğer parlamento kararlarından ayrılan İçtüzüğün iktidar-muhalefet ilişkilerinde ve Meclis iradesinin gerçeğe uygun biçimde yansıtılmasında büyük önem taşıdığı gerçektir. Normlar hiyerarşisinde en üstte yer alan Anayasa, yasalar gibi İçtüzüğün de dayanağı ve belirleyicisidir. Bu nedenle demokratik bir devlette meclislerin kendi iç çalışmalarını serbestçe düzenleme konusundaki yetkileri de Anayasa ile sınırlıdır” (Anayasa Mahkemesi 2001/129 Esas ve 2002/24 Karar Sayılı, 31.01.2002 tarihli karar). Bu anlamıyla demokratik bir Anayasa, ancak demokratik, katılımcı, uzlaşmacı ve çoğulcu nitelikleri taşıyan içtüzükle birleştiğinde anlamlı olacaktır. AK Parti ve MHP tarafından getirilen bu düzenlemenin, tıpkı Anayasa değişiklik tekliflerinde olduğu gibi, bahsi geçen niteliklerden oldukça uzak olduğu ortadadır.

 
5 Mart 1973 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Eylül 1973 tarihinde yürürlüğe girmiş olan TBMM İçtüzüğü, 44 yıldan beri uygulanmaktadır. Geldiğimiz noktada, özellikle son Anayasa değişikliklerine dair uyum yasalarının çıkarılması esnasında ve daha sonrasında muhalefet partilerinin sözlerini “hızlı” çalışma bahanesiyle kısıtlamak pek çok açıdan sakatlık doğurmaktadır. Çünkü; parlamentolar “yasa makinası” değildir. Bu nedenle hızlı ve çok sayıda kanun çıkarmaktan ziyade, doğru kanunları çıkarması ve yerinde kararlar alması, aldığı kararların uygulanabilirliği, soyutluğu, yurttaş yararına olması; başka bir ifadeyle “yasama kalitesi”nin yüksekliği öncelikli tartışma olmalıdır.
Getirilen antidemokratik düzenlemeler söz konusu olduğunda, geçmişte benzer örneklere verilen tepkiler bu bağlamda ele alınabilir. Anayasa Mahkemesi’nin 2001/129 Esas, 2002/24 Karar sayılı, 31.01.2002 tarihli kararında aynen şu ifadeler geçmektedir:
“Yasama organlarının içtüzükleri, pratikte anayasa kadar önemli ve etkin metinlerdir. Yasama egemenliğinin kullanılma usullerini düzenleyen içtüzük hükümleri; gücü sınırlayan, meclis içi dengeleri gözeten ve hukuka dayanmak zorunda olan “sessiz anayasalardır (Any.Mad.7, 88/11,95/11). Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim ve yasama kalitesi, en az ürettiği hizmetler kadar, bağlı bulunduğu (uyguladığı, değiştirdiği) hukuk (içtüzük) kalitesi ile de ölçülebilir (Kendi hukukunu hukuk temelinde oluşturamamış parlamentonun üretebileceği hukukun kalitesi, sırf bu nedenle dahi sorgulanabilir.) Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi iç-hukukunu henüz oluşturamamıştır. Meclis iç hukuku, oluşum halindedir. İç hukuk istikrarının sağlanması, yakın gelecekte de beklenmemelidir. Bu gerçeğin ardındaki nedenler, ayrı bir felsefe ve sosyoloji araştırmalarının konusudur. Belirtelim ki hukuku araç gören ve onun üstünlüğünü sindiremeyen, gücüne güvenen patalojik zihniyet (I), yanlızca kadroları değil, kural ve gelenekleri doğrayan darbeler (II) ve yorumun engin çözücülüğü yerine daima lafızları/metinleri değiştirerek yaratılan öldürücü formülleri çare sanan arayışlar (III); hukuk istikrarını önlemektedir. Dava konusu içtüzük değişikliği de, ihtiyaca ve istikrara hizmet görüntüsü içinde, iç-hukukumuzu tahrib eden talihsiz bir girişimdir. Bir asrı aşan yaşam öyküsünde iç-hukuk düzeninin oluşturulamaması, parlamentomuzun övünemeyeceğimiz bir temel karakteristiğidir.
İçtüzük taslak ve tekliflerinin hazırlanmasında izlenen yöntemler, onların kalite ve ömürlerini doğrudan etkilemektedir. İçtüzük tarihimiz, genellikle iki yöntemden birinin benimsendiğini göstermektedir. Çoğulcu (uzlaşmacı) ve çoğunlukçu (dayatmacı) yöntem.
Çoğulcu (uzlaşmacı) yöntem: Bu yöntemde, parlamentonun tüm-dinamiklerinin (partilerin, milletvekillerinin)olabildiğince katılımlarının sağlanması esastır. Tekliflerin ihtiyaç ve hukuk temelinde sentezi için özel komisyonlarda veya ihtisas komisyonunda yoğun bir teknik çaba harcanır. Bilim ve bilim adamlarından, Anayasa Mahkememizin yorumlarından ve mukayeseli verilerden yararlanılır. Bu yöntem, kabul tabanını genişletir ve oyunun kurallarını, “ortak” anlayışla ve birlikte oluşturur. Gerek tek parti dönemlerinde ve gerekse çok partili siyasal yaşamımızdaki köklü gelenek, bu yöndedir.
Çoğunlukçu (dayatmacı) yöntem: Düşük yoğunluklu demokrasilerde görülür. Çözümü, ‘son kural’ olan ‘oy çokluğun’da arayan bir yöntemdir. Uzlaşmanın getireceği erdemleri bir çırpıda yok sayar. Uzlaşmayı, sayı gücünün verdiği rehavet ve otorite içinde “teslimiyet ve zaaf” olarak görür. Oyunda uygulanacak kuralı, oyuncuların birlikte yapması yerine, gücünün emriyle üretir. Dayatmacı teklif, oyuncuları gerer ve bazen öngörülemez gerilimlere, belirsizliklere ve hatta toplumsal kutuplaşmalara zemin hazırlar. Kavga, hukuk ‘benim’ diyen ‘parmak gücü’ ile, özünde hukuku arayan ‘demokrasi’ arasındadır. Sevinerek belirtelim ki, çoğunlukçu yöntem, tüzük yapım geleneğimizde yok denecek kadar azdır. İki özgün örneğinden birisi, 1960 Anayasası ile (evet bir anayasa ile) yürürlükten kaldırılmış, öbürü ise, -aşağıda ayrıntılı biçimde ortaya konacağı gibi- şu anda Yüksek Mahkeme huzurundaki tüzüktür (1961 Anayasası, Geçici Mad.3).
Sorun, kanunların zamanında çıkarılamamasında (müzakere sürecinin uzamasında) değil; ihtiyaca cevap verecek taslakların hazırlanamamasındadır. İhtiyaç ve hukuk analizi için gerekli derinlikli çalışmalar ve yapılanmalar sağlanamadığından “aynı yasada sık değişiklik”, ‘kısa zamanda yürürlükten kaldırma’,’uygulama organlarının, çelişkileri ve boşlukları yorumla giderme zorunlulukları’ ortaya çıkmaktadır. İktidar çoğunluklarının bu soruna yoğunlaşmaları gerekirdi.”
Bahsi geçen satırlar, bugün iktidar partisine mensup TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve Adalet Bakanlığı da yapmış olan Mehmet Ali Şahin ve arkadaşları tarafından Anayasa Mahkemesi’ne sunulan iptal başvurusu dilekçesinde geçmektedir. Benzer ifadeleri, AK Parti ve MHP tarafından getirilen değişiklik teklifi için de söylemek olanaklıdır. Tıpkı her iki partinin getirdiği Anayasa değişikliği teklifinde olduğu gibi, İçtüzük değişikliği teklifi de parlamento tarihimizde istisnai olarak başvurulan çoğunlukçu (dayatmacı) yöntem benimsenmiş, uzlaşmadan uzak, konunun uzmanlarının görüşlerine başvurulmadan kapalı kapılar ardından iki parti temsilcileri tarafından hazırlanmıştır. Bu tutum, parlamento hukukumuzun gelişmesine de darbe niteliğindedir. Hızlı ve çok sayıda kanun çıkarmak için dayatmacı bir yöntem benimsemek, uzlaşmamak için gerekçe olmaktan öteye gidememektedir. Bilindiği gibi, uzlaşmaya dayanarak hazırlanan tasarı ve teklifler, yüzlerce maddeden oluşmasına rağmen birkaç gün içinde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilebilmektedir. Parlamento tarihimiz bunun örnekleriyle doludur.
Bahsi geçen TBMM İçtüzüğü teklifi, birçok açıdan Anayasa’ya aykırılık da taşımaktadır. Buna göre; Anayasa’nın başlangıç hükümleriyle birlikte; Cumhuriyetin nitelikleri başlıklı 2, Egemenlik başlıklı 6, Yasama yetkisi başlıklı 7, Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü başlıklı 11, Düşünce ve kanaat hürriyeti başlıklı 25, Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları başlıklı 67, Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma başlıklı 68, Yasama dokunulmazlığı başlıklı 83, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 87, İçtüzük, siyasi parti gurupları ve kolluk işleri başlıklı 95, Toplantı ve karar yeter sayısı başlıklı 96 ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları başlıklı 98’inci maddelerine açıkça aykırılık taşımaktadır. Aşağıda maddeler üzerinde görüşlerimizi açıkladığımızda ayrıntılarıyla değineceğimiz gibi; getirilen İçtüzük değişikliği teklifi Milletvekillerinin söz haklarını kısıtlayarak demokrasiye, ifade özgürlüğüne, siyasi partilerin kuruluş amaçlarının gerçekleşmesine aykırıdır. Ayrıca yasama yetkisinin kısıtlanmasına ve dolayısıyla egemenliğin temsilciler aracılığıyla kullanılamamasına, TBMM’nin görev ve yetkilerinin yerine getirilememesine, Milletvekillerinin ve kamuoyunun bilgi edinme yollarının daraltılmasına neden olmaktadır. Bunlar, Anayasa’ya aykırılığı doğurmaktadır.
AK Parti ve MHP ortaklığıyla hazırlanan İçtüzük değişikliği teklifine genel olarak baktığımızda, nerede Milletvekilinin konuşma, siyasi parti gruplarının gündem belirleme hakkı varsa bunlar kısıtlanmakta ve disiplin cezalarıyla Milletvekilleri hizaya getirilmek istenmektedir.

 

 

Yukarıda belirttiğimiz, İçtüzük değişiklik teklifinin geneli üzerindeki düşüncelerimizle birlikte, maddeler üzerindeki düşüncelerimiz aşağıdaki gibidir:

 

 

Madde 1: TBMM İçtüzüğü’nün 3’üncü maddesinde düzenleme yapan madde, ant içmeden “imtina” eden üyenin Milletvekilliğinin başlamamasını öngörmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki hiçbir Milletvekili (kendi iradesiyle) ant içmekten imtina etmemelidir. Bununla birlikte Milletvekili, seçmenlerden aldığı oylar ve sonucunda aldığı mazbatayla görevine başlayabilmekte; yasama dokunulmazlığı, yolluk ve ödenek gibi hakları da işlemektedir.

 

 

Madde 2: Teklifin 2’nci maddesi İçtüzüğün 19’uncu maddesinde değişiklik yapmaktadır. Mevcut durumda, Danışma Kurulu’nda oybirliği sağlanamaması halinde, her siyasi parti kendi istemlerini, grup önerisi olarak doğrudan Genel Kurula sunabilmektedir. İstem, ilk birleşimde Başkanlığın sunuşlarında yer alır ve grup önerisine konu olan önerge sahibine on ve diğer siyasi parti gruplarına da onar dakika olmak üzere toplam iki lehte iki aleyhte söz hakkı verilir. Teklif bu süreleri önerge sahibine beş ve diğer siyasi parti gruplarına üçer dakikaya düşürmektedir. Oysa buradaki söz hakkı, muhalefet partilerinin Meclis gündemini belirlemede ve gündeme katkı sunmada önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin; Soma önergesi, faili meçhuller, terör, yargı bağımsızlığı, adalet, basın özgürlüğü, kadına şiddet, çocuk tecavüzleri, yurt yangınları, KPSS sorularının çalınması, FETÖ ile mücadele, basın özgürlüğü, hava kirliliği, doğa katliamı, tarım, üreticilerin sorunları gibi çok sayıda konu, bu önergelerle gündeme taşınmış hem partimizin hem de iktidar ile birlikte diğer siyasi partilerin görüşlerini açıklaması anlamında etkin olmuştur. Ayrıca, ülkemizde yaşanan sorunların kamuoyuna ve Genel Kurul çalışmalarını televizyondan izleyen yurttaşların bilgisine açık biçimde yeterli bir sürede tartışılması şeffaflığı da sağlamaktadır. Teklifle milli iradenin temsili sakatlanmakta ve sadece Milletvekillerinin de değil, milletin sesi kısılmaktadır. Bu haliyle Anayasa’da hükme bağlanan düşünce ve ifade özgürlüğüne açıkça aykırılık söz konusudur. Ayrıca demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerin grup faaliyetleri, gündemi belirleme hakları kısıtlanmaktadır.

 

 

Madde 3: Değişiklik teklifinin 3’üncü maddesi, yasama faaliyetinin en önemli uygulamalarından olan, İçtüzüğün 37’nci maddesinde değişiklik yapmaktadır. Yapılmak istenen değişiklikle süresi içinde komisyonlarda görüşülmeyen kanun teklif, tasarı ve kanun hükmünde kararnamenin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması sırasında her hafta başka siyasi parti gruplarının ve her yasama yılında aynı Milletvekilinin yalnızca bir kez bu hakkı kullanması amaçlanmaktadır. Teklif, seçilmiş olan milletvekilinin yasama faaliyetini yapmasını engellemekte, dolayısıyla egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu ifade eden Anayasa’nın 6’ncı maddesine ve yasama yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olduğunu ifade eden 7’nci maddesine aykırılık taşımaktadır. Yine yapılmak istenen düzenleme yalnızca siyasi parti gruplarına hak tanınarak, bağımsız Milletvekillerinin yasama faaliyetlerine katılımı engellenmektedir. Süre olarak ise yalnızca Salı günüyle sınırlama yasama faaliyetine bu açıdan da engel koymaktadır. Haftanın her çalışma günü, kişi ve siyasi parti sınırlaması olmadan bir düzenleme yapmak doğru olacaktır. Çünkü; siyasi partilere mensup Milletvekillerinin ve dolayısıyla kanun tekliflerinin sayısında eşitlik olmayacağı gibi, bu maddeye ilişkin hakkını kullanmak istemeyen siyasi parti gruplarına mensup Milletvekilleri olduğunda, nasıl bir çözüm getirileceği belli değildir.

 

 

Madde 4: Bu maddeyle TBMM İçtüzüğü’nün 54’üncü maddesinde düzenleme yapılmakta, Meclis çalışma saatleri yeniden düzenlenmektedir. Bahsi geçen düzenlemede asıl önemli konu, Genel Kurul görüşmelerinin televizyondan yayınlanması hakkındadır. Saat 21.00’e uzatılan çalışma saatlerinin, televizyondan yayınlanmasında temel olması amaçlanmaktadır. Oysa TBMM Başkanlığı’nın bugüne kadar Genel Kurul görüşmelerinin tamamının yayınlanmasına ilişkin taleplere “TRT ile yapılan protokol gereği mümkün olmadığı” yanıtı verildiği görülmüştür. Başka bir ifadeyle yayın saatleri için İçtüzük’te bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. Yapılacak yeni bir protokol ile yayın sağlanabilecektir. Kaldı ki getirilen düzenleme şeffaflık ilkesine de aykırıdır. Genel Kurul görüşmelerinin tamamı, kamuoyunun ve yurttaşların bilgisi olması için yayınlanmalıdır. Ayrıca, komisyon görüşmeleri de aynı biçimde yayına konu olmalıdır. Getirilen düzenlemede, partilerin Salı günleri gerçekleştirdikleri grup toplantılarının yayınlanıp yayınlanmayacağının da hükme bağlanmamış olması keyfi uygulamalara neden olabilecektir. İlgili maddenin özensiz hazırlandığı ise ayrı bir sorun oluşturmaktadır.

 

 

Madde 5: TBMM İçtüzüğü’nün 56’ncı maddesinde yapılmak istenen bu düzenleme, TBMM Başkanlık kürsüsünde Başkan ve görevli katip üyelerin kıyafetlerinde değişikliğe gitmektedir. Çok sayıda soruna sahip İçtüzük’te, Meclis Başkanı’nın frak giymemesi yönünde bir düzenleme hangi ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır? Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten miras, Cumhuriyet ve Gazi Meclis’in tarihiyle özdeşleşmiş, parlamentonun ağırlığını yansıtan bu kıyafet tercihi değiştirilmemelidir.

 

 

Madde 6: TBMM İçtüzüğü’nün 57’nci maddesinde yapılan düzenleme, yoklama isteminin sınırlandırılmasını amaçlamaktadır. Oysaki Milletvekillerinin en az yirmisinin kanun teklif ve tasarıları görüşülüyorken yoklama talebinde bulunması, görüşmelere olabildiğince fazla milletvekilinin katılmasını sağlamak anlamında önemlidir. Bir milletvekilinin, maddelerin görüşülmesi esnasında Genel Kurulda hazır bulunması, tüm yurttaşlara karşı asli görevidir. Milli irade TBMM Genel Kurulu’nda can çekişmemelidir. Bu durum, kanun yapımında da sakatlık doğuracaktır. Düzenlemede Anayasa’nın 96’ncı maddesine aykırılık söz konusudur.

 

 

Madde 7: Değişiklik teklifinin 7’nci maddesi, TBMM İçtüzüğü’nün 58’inci maddesini düzenlemektedir. Buna göre, bir milletvekili veya bakanın kendisine ait olup geçen birleşim tutanağında yer alan bir beyanın düzeltilmesini istemesi halinde istemin yazılı olarak Meclis Başkanlığına sunularak yapılması hükme bağlanmaktadır. Mevcut durumda bu düzeltme, sözlü olarak 5 dakikayı geçmemek üzere Genel Kurul’da yapılmaktadır. Düzeltmenin yazılı olarak yapılması sorunludur. Açık beyan halinde olması gereken bir şeyi gizlemek doğru değildir. Hata Genel Kurul’da yapıldıysa düzeltme de burada yapılmalıdır. Örneğin; bir milletvekilinin, “o silahlar Türkmenlere gitmiyordu, yemin ederim” dedikten sonra, değişen siyasi duruma göre yazılı olarak, Genel Kurulun ve kamuoyunun haberi olmadan düzeltme yapması, siyasi etik ve şeffaflık açısından ne kadar uygun olacaktır? Bir başka sorun ise düzeltmelerin aşırı uzun yapılabileceği, hatalı konuşmanın içeriğinin değişmesi gibi suiistimallerin doğabilmesi olasılığıdır.

 

 

Madde 8: Değişiklik teklifinin 8’inci maddesi, usul hakkında konuşmayı içeren İçtüzüğün 63’üncü maddesini düzenlemektedir. Buna göre, usul tartışmaları açıldığı durumlarda onar dakikayı geçmemek şartıyla lehte ve aleyhte en fazla iki kişiye söz verilir hükmü, yine bir kısıtlamayla üçer dakika ile sınırlandırılmıştır. Usul hakkında parlamento üyelerinin görüş bildirmesi, bir anlamda Meclis Başkanı’nın da denetiminin sağlanması anlamına gelmektedir. Usul hakkında yapılacak görüşmelerin sürelerinde azaltmaya gitmek, demokratik bir hakkın ihlalidir.

 

 

Madde 9: Değişiklik teklifinin 9’uncu maddesi, tasarıların Meclis Başkanı tarafından komisyonlara havaleyle ilgili itirazın sözlü yapılmasını hükme bağlayan İçtüzüğün 73’üncü maddesini düzenleyerek, bu itirazın yazılı yapılmasını hükmetmektedir. İtiraza konu olan düzenleme, yasama faaliyetini doğrudan ilgilendirmektedir. Başka bir ifadeyle Parlamentonun ana görevlerinden birini düzenlemektedir. Bahsi geçen itirazın yazılı olması doğru değildir. Milletvekilinin, kanun tasarısının havalesine ilişkin itirazını sözlü olarak, Genel Kurulda gerçekleştirmesi, konunun Genel Kurul ve kamuoyu tarafından bilinmesi anlamında zorunludur.

 

 

Madde 10: Bu madde, TBMM İçtüzüğü’nün 81’inci maddesini düzenlemektedir. Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin tümü açık oylamaya tabi işlerden değilse en az yirmi milletvekilinin talebi halinde açık oyla, aksi takdirde işaret oyuyla yapılmasını hükmeden teklif, maddelerin oylamasında açık oylama usulü tamamen kaldırılmaktadır. Bu durumda; özellikle temel kanun görüşmelerinde, bir milletvekilinin veya siyasi parti grubunun, görüşülen teklif veya tasarının tümüne karşı olmamakla birlikte, bazı maddelerini kabul etmemesi halinde, o milletvekili veya parti grubunun tavrının açık olarak kayıtlarda yer alması, kamuoyunun dikkatine sunulması ve tarihe düşülecek bir not olması bakımından önemlidir.

 

 

Madde 11: Teklifin 11’inci maddesi İçtüzük madde 87’yi değiştirmektedir. Maddenin gerekçesi şöyledir: “Kanun tasarı veya teklifleri üzerinde verilen değişiklik önergelerinin hem veriliş hem de aykırılık sırasına göre okunması Genel Kurul çalışmalarında zaman israfına neden olduğundan, önergelerin sadece aykırılık sırasına göre okunup işleme alınması öngörülmekte, aynı şeylerin iki defa okunmasının anlamsızlığı nedeniyle bir kere okunması düzenlenmektedir.” Düzenlemede herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

 

 

Madde 12: Bu madde, İçtüzüğün 102’nci maddesinde değişiklik öngörmektedir. Buna göre genel görüşme önergelerinin Genel Kurulda okunması işleminden vazgeçilmekte bunun yerine verilen önerge ve özetinin milletvekillerine ve hükümete bildirilmesi esası getirilmektedir. Önerge metni ya da özetinin Genel Kurulda okunmaması durumunda, Parlamentoda kendisine bildiren metni okuyamamış Milletvekili ve/veya ekranları başında Genel Kurul görüşmelerini izleyen bir yurttaş konudan nasıl bilgi sahibi olacaktır? Sadece birkaç dakika sürecek bir işlemi kaldırarak, Anayasa’ya (Anayasa madde 98) aykırı biçimde, Milletvekilinin bilgi edinme faaliyetini kısıtlamak kesinlikle yanlıştır.

 

 

Madde 13: Değişiklik teklifinin 13’üncü maddesiyle İçtüzüğün 143’üncü maddesinde düzenleme yapılmaktadır. Buna göre Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret oyuna yahut gizli oya başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama yapılması en az yirmi milletvekilinin yazılı istemine bağlı olması öngörülmektedir. On beş olan bu sayının yirmiye çıkarılmasıyla açık oylamanın zorlaştırılması söz konusudur ki düzenleme bu nedenle doğru olmayacaktır.

 

 

Madde 14: Değişiklik teklifinin 14’üncü maddesi, kınama cezasını hükme bağlayan İçtüzüğün 160’ıncı maddesini düzenleyerek; Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, tesis, eklenti ve arazisine silahlı olarak girenler ve Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getiren ve kullananlara kınama cezası verilmesini öngörmektedir. “Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyal” tamamen yoruma açık, belirsiz ve keyfiliğe neden olabilecek bir hükümdür. Bu ifade, kişiden kişiye değişiklik gösterebileceği gibi, adaletsiz bir ceza verilmesinin de önünü açabilecektir. Aynı zamanda bu belirsiz ifade, yasama dokunulmazlığına (Anayasa 83’üncü madde), yani Anayasa’ya aykırılık taşımaktadır.

 

 

Madde 15: Değişiklik teklifinin 15’inci maddesi, Meclisten geçici çıkarma cezasını düzenleyen İçtüzüğün 161’inci maddesini değiştirerek; “Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Başkanına, Başkanlık Divanına, Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekiline ve milletvekiline hakaret etmek, Türk Milletinin tarihine ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamda bulunmak, Anayasanın ilk dört maddesinde çerçevesi çizilen Anayasal düzeni tahkir ve tezyif etmek, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak” eylemlerine geçici çıkarma cezası getirmektedir. Günümüzde, on binlerce kişinin, en küçük eleştiride parti üyesi Cumhurbaşkanı’na hakaretten yargılandığı ülkemizde getirilen bu madde ile muhalefet milletvekillerinin susturulması amaçlanmaktadır. Üstelik teklifin 16’ncı maddesiyle bunun para cezasına bağlanması kabul edilemez. Bu hüküm; yoruma açık, belirsiz ve keyfiliğe neden olabilecek ifadeler de içermektedir. Meclis kürsüsü özgürlüğün kürsüsüdür. Hakaret etmemek, şiddet içermemek, şiddeti, terörü özendirmemek, teşvik etmemek kaydıyla bu kürsüden düşünceler özgürce ifade edilebilir. Kürsü dokunulmazlığının özü de budur. Örneğin; ortak tarih konusu, kişisel olarak farklı yorumları barındırabilmektedir. Tarihteki aynı olaya farklı bakış açısı olması ve bunun özgürce ifade edilebilmesinin karşılığı disiplin cezası olmamalıdır. Anayasa’ya aykırı (Anayasa madde 25) bir düzenleme söz konusudur. Demokrasi ve ifade özgürlüğü, Genel Kurul’da İçtüzüğe boğdurulmak istenmektedir.

 

 

Madde 16: Değişiklik teklifinin 16’ncı maddesi, İçtüzük madde 163’teki disiplin cezalarında savunma ve özür dileme kenar başlığına “kesinti” ibaresini eklemektedir. Mevcut maddede geçici çıkarma cezasına uğrayan milletvekilinin izin alıp kürsüden af dilemesi durumunda Meclise derhal girme hakkı, getirilen teklifle izleyen birleşime çevrilmiştir. Başka ifadeyle af dileyen milletvekiline o birleşim için ceza verilmeye devam etmektedir. Daha yanlış olanı, kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin ise bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisinin kesilmesi öngörülmektedir. Keyfi verilebilecek bir kararda, Milletvekiline bir de para cezası öngörmek ne hukuk ne adalet ne ifade özgürlüğü ne de yasama ve kürsü dokunulmazlığıyla bağdaşır. Bu düzenlemeler ile özür müessesesi ortadan kaldırılmakta ve yasama sorumsuzluğunun içi boşaltılmaktadır. Yasaların suç saymadığı bir düşüncenin açıklanmasını para cezası ile cezalandırmak demokrasi ve ifade özgürlüğü ile bağdaşmaz. Ayrıca, kınama ya da geçici çıkarma cezası karşılığında milletvekili ödenek ve yolluklarından kesinti yapılması, cezalara neden olacak durumların meşrulaşması anlamına gelecektir. Bu durumda parayı ödeyebilen Milletvekilinin, ‘kınama’ ve ‘geçici olarak Meclis’ten çıkarma’ cezalarını gerektirecek suçu işleyebilmesi rahatlığı sonucu doğabilecektir.

 

 

Özü itibariyle bu teklif içtüzük değişikliği değil, OHAL KHK’sı niteliğindedir. KHK gibi yürürlüğe konulmuyor olması, onun bu özelliğini ortadan kaldırmaz. Teklif, İçtüzüğü düzenlemekten öteye, Milletvekillerini hizaya getirmeyi ve sadece Milletvekillerini değil, Meclis’i susturmayı amaçlamaktadır. Düşük yoğunluklu demokrasilerde ve Orta Asya tipi otoriter rejimlerde örneği görülebilecek ve özü itibariyle “Meclis içi darbe” niteliğinde olan bir İçtüzük değişikliğiyle karşı karşıyayız.

 

 

Yukarıda saydığımız gerekçeler nedeniyle teklife muhalifiz.

 

 

Murat EMİR Muharrem ERKEK
Ankara Milletvekili Çanakkale Milletvekili

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar