CHP, engelliler için komisyon istedi!

CHP, engelliler için komisyon istedi!
24 Mayıs 2024 09:36

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve milletvekili arkadaşları, Türkiye’de sayıları 9 milyonun üzerinde olan engelli bireylerin sorunlarının araştırılarak çözüm önerilerinin belirlenmesi için Meclis’te araştırma komisyonu kurulması amacıyla TBMM Başkanlığı’na başvurdu.

 

 

CHP Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Mahmut Tanal ile 22 milletvekili arkadaşı, Türkiye’de engelli vatandaşların yaşadığı sorunların araştırılması, engelli yurttaşların hayat kalitesinin arttırılmasının önündeki siyasal, ekonomik ve sosyal engellerin araştırılması, çözüm önerilerinin belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması amacıyla TBMM Başkanlığı’na Meclis Araştırması önergesi sundu.

Tanal ile milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan Meclis Araştırması önergesinin gerekçesinde, Türkiye’deki engelli vatandaşların sayısının 9 milyonun üzerinde olduğu aktarıldı.

Anayasanın sosyal devlet ilkesinin vurgulandığı 2. maddesi ile “Devletin Temel Amaç ve Görevleri” başlıklı 5. maddesinin hatırlatıldığı gerekçede, ülkemizdeki engelli yurttaşlarımızın yüzde 90’ından fazlasının istihdam ve eğitim olanaklarından yoksun olduğu kaydedildi.

 

 

ENGELLİ BİREYLERE İKİNCİ SINIF MUAMELESİ!

 

 

Ülke nüfusunun yüzde 12’sinden fazlasını oluşturan engelli bireyler için ülke gelirinin sadece on binde 28’inin harcandığının belirtildiği gerekçede, “Bu verilerden anlaşıldığı üzere ülkemizde sosyal devlet ilkesinin engelli bireylerimiz için uygulandığından söz edemeyiz. Kentlerimiz, açık alanlarımız, konutlarımız, ulaşım araçları, engelli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına yeterli derecede cevap vermemektedir. Engelli yurttaşlarımız için uygulanan sosyal hizmetler, indirimli tarifeler, onların ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Bununla birlikte güncel mevzuat, engelli yurttaşlarımız haklarını yeterince savunmamakta, ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Özellikle bu alanda Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliğinin hak kayıplarına neden olduğundan yakınan çok sayıda engelli yurttaşımız vardır. Bununla birlikte özellikle eğitim alanında kaynaştırma eğitimi adı altında gerçekleştirilen uygulama için gerekli ve yeterli altyapı, eğitim ortamlarının sağlanamaması, engelli yurttaşlarımızın eğitim hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz durum, Anayasal hak olarak tanınan Eğitim Öğretim Hakkının gereğini karşılayamamakla birlikte, yine Anayasamızda sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gereken engelli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz kalmaktadır” denildi.

 

 

İSTİHDAM KONTENJANI YETERSİZ

 

 

Diğer yandan Anayasal hak olarak tanınan Çalışma ve Sözleşme Hürriyetinin. engelli yurttaşlarımız açısından değerlendirilmesine bakıldığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda “Kurum ve Kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır” düzenlemesinin yer aldığının kaydedildiği gerekçede, “Görüleceği üzere çalışma hayatında da engelli yurttaşlarımıza ayrılan kontenjan temel hak ve hürriyet olan çalışma hakkı ve ödevine yeterli düzeyde karşılamamaktadır” değerlendirmesi yapıldı.

 

 

MECLİS ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

 

 

Gerekçenin devamında şunlar belirtildi: “Engelli yurttaşlarımızın temel hak ve ihtiyaçlarının sağlanması, çalışma ve sosyal hayata daha verimli şekilde katılımlarının gerçekleştirilmesi, kendileri için engelsiz bir kent düzeni, daha verimli ve hayatı kolaylaştıran daha hızlı ve engelsiz ulaşımın imkanının sağlanması, çalışma ve istihdam alanlarının genişletilerek ülkemiz ekonomisine katkılarının arttırılması, zaruri olarak ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerin sağlanmasında devlet desteğinin arttırılarak bu araç ve gereçleri edinmelerinin kolaylaştırılması, sosyal hizmetlere, bilgiye erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılması, bilimde sanatta ve siyasette etkin olarak yer almalarının önünün açılması, sağlık hizmetlerine ücretsiz şekilde erişimlerinin gerçekleştirilmesi için Anayasamız tarafından devletimize verilen görevler, yurttaşlarımıza sağladığı temel haklar gözetilerek, engelli yurttaşlarımızın sorunlarının tespiti, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunlar önündeki siyasal, ekonomik ve sosyal engellerin araştırılarak ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılması gerekmektedir.”