VERGİ HUKUKU – VERGİ AVUKATI

VERGİ HUKUKU – VERGİ AVUKATI
12 Haziran 2021 17:45

Vergi ödeme yükümlülüğünde yaşanmış olan usulsüzlüklerin Vergi Usul Kanununda yaptırımları bulunmaktadır. Vergi hukuku vergi sorumluluklarını değerlendiren hukuk birimidir. Vergi hukuku kapsamında ele alınan bir çok konu bulunur, bu konulardan bazıları:

 

 

 • Vergilendirme işlemleri süreci
 • Kişilerin ya da kurumların vergi sorumlulukları
 • Vergi sorumluluklarının takibi ve tahsil edilmesini sağlanması
 • Devletin vergilerle ilgili yetki alanları
 • Vergi yasalarının uygulanması konusu.

Vergi hukuku amacı devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin kamu hizmetlerini düzenli bir şekilde sağlayabilmektir.

Vergi Hukuku Kapsamları

Devlet vatandaşlara ve kamu tüzel kişilere kamu hizmeti sunmalıdır ve bu kamu hizmetlerini sunabilmek için vatandaştan gelen vergileri kullanır. Vergi hukuku, kişiler ile devlet arasında vergi ilişkisi sebebiyle meydana gelir.  Verginin belli başlık özellikleri bulunmaktadır.

Verginin bazı özellikleri:

 • Vergiler karşılıksızdır.
 • Kamu harcamalarını karşılamak amacıyla tahsil edilmektedir.
 • Vergi, devletin egemenlik gücünü oluşturmaktadır.
 • Vergi, parasal bir edinim olarak devlete gitmektedir.

Vergi Çeşitleri

Vergi kendi içinde yedi başlığa ayrılmaktadır.

 • Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • Katma Değer Vergisi
 • Emlak Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi

Vergilendirme İşlemleri

 • Tarh İşlemi

 

Tarh: Madde 20 – Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tesbit eden idari muameledir.

 

Vergi alacağının kanunlarda gösterilmiş oranlar üzerinden hesaplanarak miktarının belirlenmesi vergi tarhıdır.

 

Vergi Tarh Yöntemleri

 

 • Beyana dayanan tarh,
 • İkmalen vergi tarhı,
 • Re’sen vergi tarhı
 • İdarece vergi tarhı
 • Düzeltme yoluyla tarhiyat.
 • Tebliğ İşlemi

Tebliğ: Madde 21 – Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.

 • Tahakkuk Aşaması

Tahakkuk yerine getirme anlamına gelmektedir. Tarhı ve tebliği yapılmış olan verginin ödenmesinin zorunlu hale gelmesi tahakkuktur ve bu durum verginin tahakkuk etmesi anlamına gelmektedir.

Tahakkuk: Madde 22 – Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.

Tahakkuk fişi içeriği:

Verginin matrahı
– Verginin hesabı
– Verginin tam miktarı
–  Vergi mahkemesinde davanın açılması ve düzeltmesiyle ilgili hükümlere ait kısa bilgi
–  Tahakkuk fişinin sıra numarası
–  Tahakkuk fişinin tanzim tarihi
–  İlgili verginin nevi
–  Düzenlenen vergi beyannamesinin tarihi
–  Düzenlenen vergi beyannamesinin dahil olduğu vergilendirme dönemi
–  Vergi mükellefi gerçek kişi ise adı ve soyadı, tüzel kişi ise unvanı
–  Vergi mükellefinin açık ve güncel adresi (23/6/1982 – 2686/5 md.)

 • Tahsil

Tahsil: Madde 23 – Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir

Vergi Hukuku – İdare Hukuku

Türkiye’ de vergi yargısı idari yargı bünyesindedir. Vergi uyuşmazlıklarında uygulanacak olan usul hükümleri İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenmiştir.

Vergi Hukuku – Ceza Hukuku

Vergi hukukunun vergi ceza hukuku olarak adlandırılan bir alt dalı bulunmaktadır.

Vergi Ceza Hukuku Nedir?

Vergi ceza hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak kişilerden aldığı vergi, harç gibi gelirlerden dolayı ortaya çıkan karşılıklı olarak hakları düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Vergi Yükümlülüğü

Vergi borçlusu, belirli bir miktarda vergiyi kamu alacaklısına ödemekle yükümlü olan kişidir. Vergi borçlusu vergi borcunu ödeme dışında aynı zamanda, defter tutmak, beyanname vermek ve bildirim vermek gibi başka görevleri de bulunmaktadır.

Vergi Avukatı Nedir?

Vergi konusunda uzmanlaşmış olan avukatlar vergi avukatlarıdır. Kurum ya da kişilerin vergi yükümlülüklerinin tespitine, ödemelerin gerçekleşmesine ve uyuşmazlıklar durumunda danışmana gerekli olan desteği veren avukatlar vergi avukatlarıdır.

Vergi Avukatının Görevleri

 • Vergi ceza ihbarnamesi iptali dava süreçleri
 • Ödeme emriyle ilgili iptal davaları
 • Haciz işlemlerinin takip edilmesi ve takip sonucuna göre nasıl hareket edileceğinin belirlenmesi
 • Hesap hatalarından kaynaklı vergi hatalarının düzenlenmesi
 • Çalışanların ve kurumların vergi kesintileri
 • Eksik ya da hatalı gelir beyanlarının düzeltilmesi
 • Vergi hukuku kapsamında yaşanabilecek tüm hukuki uyuşmazlıklarda yönlendirme, uzlaşma ya da dava açma

 

 

Vergi Genel Hukuku Konuları

 • Verginin Tarafları
 • Vergilendirme Süreci
 • Mükellefin Ödevleri
 • Vergi Denetimi
 • Zamanaşımı
 • Uzlaşma
 • Hataların Düzeltilmesi, Tecil, Terkin Uygulaması
 • Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları
 • Vergi Hukukunda Süreler
 • Vergi Suç ve Cezaları
 • Kaçakçılık, Vergi Mahremiyetini İhlal, Mükellefin Özel İşlerini Yapma
 • Vergi Alacağının Korunması
 • Vergi Alacağının Değerinin Korunması
 • Vergi Borcunu ve Cezaları Sona Erdiren veya Hafifleten Nedenler

Vergi Avukatının Baktığı Davalar

Vergi uyuşmazlıklarından dolayı birçok dava vardır. Bunlardan bazıları:

 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında belirtilen davalar
 • Vergi kabahatleri, suçları ve cezaları ile ilgili davalar
 • Gümrük Kanunu’na göre alınan vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile bunların cezalarına ilişkin davalar

Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlık Hizmeti Kapsamları

 • Vergi davalarıyla ilgili olan dilekçe ve savunma süreçlerinin yönetilmesi danışmanlık hizmeti kapsamındadır.
 • Uzlaşma komisyonu müracaatları için gereken hazırlıkların yapılması danışmanlık hizmeti kapsamındadır.
 • Vergi raporlarının değerlendirilmesi danışmanlık hizmeti kapsamındadır.
 • Vergi uyuşmazlıkları dava sonucuna göre neler yapılacağının kararının belirlenmesi danışmanlık hizmeti kapsamındadır.

Bu yazı Av. Rıdvan Çakır tarafından hazırlanmıştır. r-chukuk.com