Sarıgül: AKP’nin gitme zamanı geldi

Sarıgül: AKP’nin gitme zamanı geldi
20 Mart 2014 10:31

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, seçimlere 10 gün kala Sözcü gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

CHP’nin İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, “Bu seçim, Türkiye’nin kaderini belirleyecek AKP iktidarı hem yoruldu, hem yordu” dedi ve ekledi: 30 Mart’ta mutlaka sandığa gidin.

 

Şo­för Hak­kı Ba­ba­’y­la Ha­cı Ay­şe­’nin oğ­lu Mus­ta­fa Sa­rı­gül, yok­sul bir ai­le ço­cu­ğu­nun si­ya­set­te na­sıl yük­sel­di­ği­ni yıl­lar için­de gös­te­ren bir isim… Ço­ban­lık da yap­tı, çı­rak­lık da… 16’sın­da CHP Genç­lik Kol­la­rı­’na gir­di. He­nüz 30 ya­şın­da ül­ke­nin en genç mil­let­ve­ki­li ol­du. 42 yıl­lık si­ya­set yol­cu­lu­ğun­da her za­man en yük­se­ği he­def­le­yen Sa­rı­gül, Şiş­li’ye 15 yıl­lık hiz­me­tin ar­dın­dan ‘za­ma­nı gel­di­’ di­ye­rek İs­tan­bu­l’­un yö­ne­ti­mi­ne ta­lip ol­du. CHP İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Aday­lı­ğı açık­lan­dı­ğı gün­den bu ya­na dur du­rak bil­me­den İs­tan­bu­l’­u do­la­şı­yor. ‘Çal­ma­dık ka­pı, sık­ma­dık el bı­rak­ma­ya­ca­ğı­z’ di­yor. Tek he­de­fi İs­tan­bu­l’­da ken­tin doğ­ru­la­rı dö­ne­mi­ni baş­lat­mak.

 

Sa­rı­gül, pro­je­le­rini SÖZ­CÜ­’ye an­lat­tı.

 

- Yerel seçime 10 gün kaldı. He­ye­can do­ruk­ta mı?

Son 180 gün­dür ge­ce­miz gün­dü­zü­müz yok. Sa­bah 6’da kal­kı­yo­ruz. Ge­ce 11’e ka­dar ko­şu­yo­ruz. Mey­dan­la­rın ve si­ya­se­tin ener­ji­si gi­de­rek yük­se­li­yor. Çok iyi bir nok­ta­da­yız.

 

- Günde 3-4 il­çe gezi­yor­su­nuz. San­dı­ğın se­si nasıl?

San­dık be­ni çok iyi ta­nı­yor. Ula­şa­ma­dı­ğı­mız yer­ler ol­du ama yi­ne de iyi­yiz. Bü­tün pro­je­le­ri­mi­zi an­lat­tı­ğı­mız ‘Ö­te­ki­si Ol­ma­yan İs­tan­bu­l’ ga­ze­te­miz­le 2.5 mil­yon eve ulaş­tık. Ama­cı­mız bu­nu 4 mil­yo­na çı­kar­mak.

 

- Ka­dir Top­baş üçün­cü dö­nem baş­kan­lı­ğın ken­di­si için onur me­se­le­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ne di­yor­su­nuz?

Dün­ya Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı olan bir ki­şi­nin, ken­di aç­tı­ğı pro­je mü­na­se­be­tiy­le, ken­di yol­la­dı­ğı do­zer­lerle ağaç­lar kesiliyor ve 8 genç ha­ya­tı­nı kay­be­di­yor­sa sa­yın Top­ba­ş’­ın bu­nu onur me­se­le­si yap­ma­sı la­zım.

 

- Top­baş, Tür­ki­ye­’ye mal olan 5 ana pro­je sa­ya­maz­lar de­di. Şiş­li­’de neler yaptınız?

Emek­li­ ev­le­ri, okul­lar, spor mer­kez­le­ri, dev park­lar, ça­lı­şan an­ne-ba­ba­lar için müt­hiş kreş­ler yap­tık. 12 ders­lik­li oku­lu yı­kıp 50 ders­lik­li okul yap­tım. Top­baş kaç okul yap­tı? Ku­zey Or­man­la­rı­’nı ko­ru­ya­bil­di mi?

 

- Üc­ret­siz in­ter­net ola­cak de­di­niz. Top­baş da 1 Ni­sa­n’­da in­ter­ne­tin mey­dan­lar­da üc­ret­siz ola­ca­ğı­nı du­yur­du?

Zan­ne­di­yo­rum ki 1 Ni­san şa­ka­sı ya­pı­yor. Top­baş in­ter­ne­ti be­da­va ya­pa­cak­sa ne­den bi­zi bek­le­di? 10 yıl­dır fii­len be­le­di­ye baş­ka­nı… Keş­ke bu­gü­ne ka­dar yap­mış ol­say­dı. Öğ­ret­men­le­ri­mi­ze bü­tün İBB ula­şı­mı üc­ret­siz ola­cak. Öğ­ret­men­le­rin ko­nut so­ru­nu­nu yüz­de 100 çö­ze­ce­ğim. Ko­mik ra­kam­lar­la ma­li­ye­ti­nin al­tı­na ya­pa­ca­ğım. Öğ­ret­men­ler bi­zim or­tak de­ğe­ri­miz. Onlar mut­luy­sa Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti mut­lu­dur.

 

- Top­ba­ş’­la il­gi­li ses ka­yıt­la­rın­da Bo­ğa­z’­da bir ya­lı­yı de­ğer­len­dir­di­ği öne sü­rül­dü…

Ben bu ko­nu­da tak­di­ri ka­mu­oyu­na bı­ra­kı­yo­rum. İs­tan­bu­l’­da bir imar ta­la­nı, yol­suz­lu­ğu var. Be­ton­laş­ma var. İs­tan­bu­l’­da­ki be­ton­laş­ma­yı dur­dur­mak la­zım. Özel­lik­le ka­mu bi­na­la­rı­nı ye­şi­le ve çev­re­ye aç­mak la­zım.

 

- Sa­rı­gül baş­kan olur­sa geç­mi­şin he­sa­bı­nı so­ra­cak mı?

He­men ye­min­li ma­li mü­şa­vir­le­re de­net­le­me yap­tı­ra­ca­ğım. Tü­yü bit­me­miş ye­ti­min hak­kıy­la il­gi­li en ufak bir şey var­sa, yar­gı­ya gö­tü­re­ce­ğim.

 

- İs­tan­bu­l’­a ka­tı­lım­cı de­mok­ra­si ge­le­cek mi?

Biz da­ha ön­ce bir so­ka­ğın tek yön mü, çift yön mü ol­ma­sı için da­hi re­fe­ran­dum yap­tık. Tür­ki­ye­’de ma­hal­le­ler­de re­fe­ran­du­mu baş­la­tan ilk be­le­di­ye bi­ziz. Hiç­bir en­di­şe ol­ma­sın her projeyi ya­rış­ma ile ya­pa­ca­ğım.

 

- Top­ba­ş’­ı İS­Kİ arıt­ma te­sis­le­ri­ne ça­ğır­dı­nız…

Cu­ma gü­nü sa­at 14.00’da Ye­ni­ka­pı­’ya gi­de­ce­ğiz. Ora­da­ki te­sis­le­ri ge­ze­ce­ğiz ve yüz­de 100 bi­yo­lo­jik arıt­ma mı var yok­sa ön arıt­ma mı var gö­re­ce­ğiz.

 

- Ne­dir far­kı?

Ön arıt­ma­da azot­lar ve sı­vı atık­la­rı yi­ne de­ni­ze ve­ri­yor­su­nuz. Tam te­şek­kül­lü bi­yo­lo­jik arıt­ma­da ise ge­len atık su­lar do­ğay­la bu­la­şa­bi­li­yor. Hiç­bir en­ge­li yok. Ama ön arıt­ma­da de­ni­ze gi­di­yor ve Mar­ma­ra De­ni­zi ne ya­zık ki yok ol­ma teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya ka­lı­yor.

10 yıl için­de İs­tan­bu­l’­un her ye­rin­e met­ro ula­şı­mı ola­cak

 

- En id­di­alı ol­du­ğu­nuz ko­nu ula­şım. An­cak gös­ter­di­ği­niz ha­ri­ta­lar için “Böy­le çi­zik çi­ze­rek ol­ma­z” de­di Top­baş… Ne di­yor­su­nuz?

 

Pro­je film­le­ri­miz de var. Sa­yın baş­kan on­la­rı hak­lı ola­rak gör­mek is­te­mi­yor. Çün­kü ken­di­si bu­gü­ne ka­dar ya­pa­ma­dı. 20 yıl­da 68 ki­lo­met­re met­ro yap­mış. Biz 5 yıl­da 200 km met­ro ya­pa­ca­ğız.

 

- Ya­pa­maz­sam aday­lı­ğı­mı koy­mam de­di­niz. Ne­re­le­re met­ro ge­le­cek?

10 yıl­da bü­tün İs­tan­bu­l’­da ola­cak. Met­ro­yu ak­tar­ma is­tas­yon­la­rıy­la yap­mak ge­re­ki­yor. Va­tan­daş ara­ba­sı­nı ak­ta­rım is­tas­yo­nu­na bı­rak­ma­lı ve met­roy­la ulaş­ma­sı ge­re­ken ye­re git­me­si la­zım. 3-4 bin ara­ba­lık oto­park­lar ola­cak. Ak­tar­ma is­tas­yon­la­rın­da si­ne­ma, ti­yat­ro, ki­tap oku­ma, kua­för sa­lon­la­rı ola­cak. Bu­ra­sı bir bu­luş­ma ye­ri ola­cak ay­nı za­man­da…

 

- Pe­ki bir met­ro­büs ger­çe­ği var. Met­ro­büs yü­kü­nü na­sıl ha­fif­le­te­cek­si­niz?

Met­ro­büs baş­ka bir olay­dır. Met­ro­bü­se bin­me­si ge­re­ken yol­cu sa­yı­sı 160. Ama 280 yol­cu bi­ni­yor. Siz Av­cı­la­r’­dan bin­di­ği­niz­de Me­ci­di­ye­kö­y’­e met­ro­büs ol­ma­sı­na rağ­men yi­ne 1 sa­at­te gi­di­yor­su­nuz. Çün­kü sı­ra bek­li­yor­su­nuz. Bu­nun çö­zü­mü met­ro­bü­se ek ula­şım al­ter­na­tif­le­ri bağ­la­mak­tır. Öne­mli olan onun al­tı­na met­ro yap­mak­tır. Ya da ha­fif ray­lı sis­te­me geç­mek ge­rek. Ne ka­dar yol ya­par­sa­nız ya­pın las­tik­li ara­ba­yı özen­dir­me­mek la­zım. Te­ker­le­ğin dön­me­me­si la­zım. Hava Ray’a, ha­fif met­ro ve met­ro­la­ra yö­nel­mek ge­re­ki­yor.

 

- İs­tan­bu­l’­da ki­şi ba­şı­na dü­şen ye­şil alan 2 met­re­ka­re de­di­niz. Top­baş 8 ola­rak açık­la­dı. Han­gi­si doğ­ru?

Ben ak­tif kul­la­nı­la­bi­lir ala­nı di­yo­rum. Siz şim­di çev­re yo­lun­da bir ye­şil yap­tı­nız. Ora­sı kul­la­nıl­mı­yor ki. Be­nim ço­cu­ğum git­me­li. Ma­hal­le hal­kı git­me­li.

 

- “So­run, Şiş­li­’ye kaç park yap­mış?” de­di Top­baş. So­ra­lım biz de…

Şiş­li­’de 280 tane park yap­tım. En son Aya­za­ğa kö­yün­de Or­man Ba­kan­lı­ğı­’na ait 180 dö­nüm­lük ara­zi­yi alıp, muh­te­şem bir park ortaya çıkardık. Ben sa­yın baş­kan ne za­man ar­zu eder­se Şiş­li­’de yap­tı­ğı­mız park­la­rı gez­di­re­bi­li­rim. Ken­di­si İBB baş­ka­nı ola­rak Şiş­li­’ye kaç park yap­tı aca­ba?

 

- Ta­le­bi­niz ol­du mu?

Çok ta­lep et­tik. AK­P’­li be­le­di­ye­le­re kaç park yap­tı. Bi­ze kaç park yap­tı? Sor­mak la­zım. Ama ben Top­ba­ş’­ın he­ye­ca­nı­nı an­lı­yo­rum. Se­çim yak­laş­tık­ça he­ye­ca­nı ar­tı­yor ve far­kın­day­sa­nız ta­ma­men bi­zim pro­je­le­ri­miz üze­ri­ne en­deks­len­di. Ken­dim bir şey ya­pa­ca­ğım de­mek ye­ri­ne bi­zim pro­je­le­ri­mi­zi eleş­ti­ri­yor. Ta­bi­i ha­zır­lık­sız da… Za­ten ken­di­si yö­net­mi­yor. Baş­ba­kan yö­ne­ti­yor. Ko­nuş­tuk­ça da Baş­ba­ka­n’­ın ağır­lı­ğı aşa­ğı­ya gi­di­yor.

 

- Sarıgül nasıl bir başkan olacak?

Ara­yan her­kes ula­şa­cak. Sa­bah 6’da kal­ka­ca­ğım, ge­ce 11’e ka­dar koş­tu­ra­ca­ğım. Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı bir ener­ji­dir. Hiç­bir si­ya­si par­ti ay­rı­mı gö­zet­me­ye­ce­ğim. İB­B’­de ça­lı­şan hiç­bir ar­ka­da­şı­mın aşı ve işiy­le oy­na­ma­ya­ca­ğım. Ba­na oy ve­ren­ler as­la piş­man ol­ma­ya­cak ama oy ver­me­yen­le­rin de hak­la­rı­nı ko­ru­ya­ca­ğım. On­la­rın da gö­nül­le­ri­ni ala­ca­ğım.

 

- Hiç ‘San­dık bu bel­li ol­maz’ di­yor mu­su­nuz?

Ben ba­şa­ra­ca­ğı­mı­zı gö­rü­yo­rum. İstanbul’da yüz­de 40’la­rın üze­ri­ne çı­ka­ca­ğı­mı­zı his­se­di­yo­rum. 20 yıl­dan be­ri İs­tan­bu­l’­da de­vam eden AKP ik­ti­da­rı var. AK­P’­nin ar­tık yo­rul­du­ğu­nu ve yor­du­ğu­nu da gö­rü­yo­ruz. Her gün ga­ze­te­ler­de rüş­vet, yol­suz­luk. İn­san­lar ar­tık bun­lar­dan bık­tı. Bık­ma­yan ve piş­kin olan sa­de­ce AK­P’­nin üst dü­zey yö­ne­ti­mi… Bu se­çim sı­ra­dan bir ye­rel se­çim de­ğil. Tür­ki­ye­’nin ka­de­ri­ni be­lir­le­ye­cek bir se­çim… Han­gi par­ti­den olur­sa­nız olun, mut­la­ka san­dı­ğa gi­din.

 

‘VIP taksi’ uygulaması sona erecek

 

CHP İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Mus­ta­fa Sa­rı­gül, Ö­te­ki­si ol­ma­yan İs­tan­bu­l’­da plan­la­dı­ğı pro­je­le­ri şöy­le sı­ra­la­dı:

 

Dün­ya öl­çe­ğin­de iki şe­hir par­kı­nı İs­tan­bu­l’­a ka­zan­dı­ra­ca­ğım. Bi­ri Harp Aka­de­mi­le­ri­’nin ya­nı. Di­ğe­ri İçe­ren­kö­y’­de­ki hal bi­na­sı­nın ol­du­ğu yer.

Ya­ya ve bi­sik­let yol­la­rı­na önem ar­ta­cak. İs­tan­bu­l’­u tu­rizm­le şah­lan­dı­ra­ca­ğız. Ta­ri­hi ya­rı­ma­da­yı açık mü­ze ya­pa­ca­ğım.

Ön­ce­li­ğim mut­lak plan­lı ge­li­şim. Ula­şı­mın da, çev­re­nin de plan­lı ol­ma­sı la­zım. Her nok­ta­da plan ara­ya­ca­ğım.

Eyüp Sul­ta­n’­ı çok önem­li bir nok­ta­ya ta­şı­ya­ca­ğım. Fa­tih ve Ye­di­ku­le sur­la­rı­nı ona­ra­ca­ğım.

Kent­sel dö­nü­şü­mü yı­kım ol­mak­tan çı­ka­rıp kent­sel ge­li­şim ya­pa­ca­ğız. Bu­nu ya­par­ken yurttaşlarımızın yüz­de 100’ü­nü ku­cak­la­ya­ca­ğız.

40 bin ser­vis­çi­ye söz ve­ri­yo­rum. Pla­ka sı­nır­la­ma­sı ge­ti­re­ce­ğim ve ke­sin­lik­le on­la­rın mağ­du­ri­yet­le­ri­ni gi­de­re­ce­ğim.

Tak­si­ci es­na­fı­mız için VIP tak­si uy­gu­la­ma­sı­na gö­re­ve ge­lir gel­mez son ve­re­ce­ğim.

 

Öğretmenler ucuz konut sahibi olacak

 

5 yı­lılk sü­re­de 200 ki­lo­met­re met­ro ya­pa­ca­ğım.

Dep­rem her za­man ön­ce­li­ğim ola­cak. Yurt­taş­la­rı­mız ev­le­rin­de ra­hat ve mut­lu otu­ra­cak.

İs­tan­bu­l’­u mut­la­ka İs­tan­bu­l’­dan yö­net­mek ge­rek. Ar­tık uzak­tan ku­man­day­la yö­ne­til­me­si­ne izin ver­me­me­miz la­zım.

Her il­çe­de mar­ka cad­de­le­ri­miz ola­cak.

İs­tan­bu­l’­a 3 bü­yük kül­tür mer­ke­zi ka­zan­dı­ra­ca­ğım. Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi­’ni yurt­taş­lar­la bu­luş­tu­ra­ca­ğım.

İs­tan­bu­l’­un iki ya­ka­sı­na iki kent mü­ze­si ya­pa­ca­ğız. Hay­dar­pa­şa ve Sir­ke­ci gar­la­rı da kent mü­ze­si ola­cak.

Ma­hal­le­le­re ya­şam mer­kez­le­ri kuracağız. Emek­li ev­le­ri, en­gel­li ev­le­ri, ka­dın ve genç­lik mer­ke­zleri ya­pa­ca­ğım.

En­gel­li yurt­taş­la­rı­mı­za en­gel­li­ler kö­yü ya­pa­ca­ğım.

Öğretmenlerimiz ulaşımı bedava kullanacak. Ucuz fiyatlarla ev sahibi olacak.

 

Genç­le­ri­miz da­ha öz­gür ya­şa­ya­cak

 

Her ma­hal­le­de kreş ya­pı­la­cak. Ma­hal­le­ler­de eko­no­mik du­ru­mu mü­sa­it ol­ma­yan­lar için etüt mer­ke­zi aça­ca­ğım. Her il­çe­de sağ­lık mer­kez­le­r­i ola­cak.

 

Genç­ler için bol mik­tar­da yurt ya­pa­ca­ğım. Burs ala­bil­me­le­ri için yo­ğun ça­lış­ma­la­rı­mız var. Genç­le­ri­miz öz­gür ola­cak. Üni­ver­si­te böl­ge­le­ri baş­ta ol­mak üze­re bü­tün mer­kez­ler­de in­ter­net­ten üc­ret­siz ya­rar­la­na­cak­lar.

 

Olim­pi­yat­la­rı İs­tan­bu­l’­a ka­zan­dır­ma­mız ge­rek. İs­tan­-bu­l’­da ama­tör spor ku­lüp­le­riy­le yo­ğun ça­lı­şa­ca­ğız.

 

İs­tan­bu­l’­da do­ğal çe­kim pla­to­la­rı ku­ra­ca­ğım. Amerika’da Holl­ywo­od var­sa, bu­ra­da İs­tan­bul var. Holl­ywo­od’­un en önem­li stüd­yo­la­rı­nı bu­ra­ya ge­ti­re­ce­ğim.

 

İs­tan­bu­l’­umu­zun su­yu­nu, ha­va­sı­nı, de­ni­zi­ni, top­ra­ğı­nı, ye­şi­li­ni, or­ma­nı­nı, kim­li­ği­ni, kül­tü­rü­nü, ta­ri­hi do­ku­su­nu en iyi şe­kil­de ko­ru­ya­ca­ğız ve ge­le­ce­ğe ta­şı­ya­ca­ğız. Ku­zey Or­man­la­rı­’nı, su hav­za­la­rı­nı, ta­rım alan­la­rı­nı ko­ru­ya­ca­ğız. Plan­la­nan ba­raj­la­rı mut­la­ka ya­pa­ca­ğız.