Kripto azınlıklar partisi AKP Osmanlıcılık ile Türk düşmanlığı yapıyor

Kripto azınlıklar partisi AKP Osmanlıcılık ile Türk düşmanlığı yapıyor
1 Mart 2018 09:58

AKP’nin başta genel başkanı olmak üzere, birçok diğer mensubunun hükümet olmalarının başlangıcından bugüne kadar söylem ve eylemlerini esas aldığımız zaman makalenin başlığının konuyla tam olarak örtüştüğünü açıkça görüyoruz.

 

 

Dr. İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM

 

 

Konuyu enine boyuna özet ve anlaşılır bir şekilde işleyeceğiz ama yapılan Türk düşmanlıklarına ait bazı anımsatmalarda bulunalım.

 

 

AKP’nin genel başkanı tarafından ”Türk milliyetçiliğini ayaklarımın altına aldım…” ifadesi ile birlikte, bu partide İstanbıl il başkanlığı ve sonra milletvekilliği yapmış birisinin ‘‘Ak Parti sayesinde Türk olmaktan kurtulduk…” cahillik ve ihanet kokan sözleri ile yine bir genel başkan yardımcısının ”Türk diye bir ırk yoktur…” sapıkça ifadeleri ve daha birçok beyanlar Türk düşmanlığının tescilli ifadeleridir.

 

 

RTE’nin yıllar önce Gürcistan Devlet Başkanı makamında kendisine ‘’ben de aslen Gürcüyüm, dedemler Baumdan Anadolu’ya göç etmişler…’’ notunu bir kenara ekliyor ve bu o an görüşme heyetinde olan ve daha sonra AKP’den ayrılıp ANAP’da bir araya geldiğimin Isparta Milletvekili Mehmet Sait Armağan anlatmıştı ve ‘’nefret ederek bu nedenle AKP’den ayrıldım,’’ ifadesini de peşinden eklemişti.

 

 

İşe neresinden başlayalım ki, okullarda çocuklara her sabah gururla okutulan ve ‘’Türk’üm, doğruyum, çalışkanım…’’ sözleriyle başlayıp ‘’…Varlığım Türk varlığına armağan olsun!’’ andı kaldırılarak bugün her okul, bırakın Arapça okumayı; tecvit dersleri altında Arap aksanlarının öğretildiği, Arap tarihinin düzen bozucu teröristlerinin ‘’kahramanlar’’ diye okutulduğu gerici çağdışı Arap yuvaları haline getirilmiştir.

 

 

Ve yine iktidarları sürecinde T.C.tabelalarının devlet kurumlarından indirilmeleri/indirmeye teşebbüs etmeleri, Anayasamızı değiştirme çalışmaları döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Türklüğünü perçinleyen ilk üç maddeyi toptan kaldırmaya yoğun çaba harcamaları, Kızılay gibi bir kurumumuzdan T.C.’yi tamamen kaldırmaları kripto azınlıkların Türk düşmanlıklarının açık kanıtlarıdır.

 

 

Çok yakın bir zamanda TBB’nin başından ”Türkiye”, TTB’nin başından da ”Türk” sözcüklerini bizzat AKP genel başkanı RTE tarafından kaldırılacağı yönündeki tehditkar ifadesi yenilir yutulur cinsten olmayan çok ağır bir Türk karşıtlığıdır.

 

 

AKP birçok yöntemle Türk düşmanlığı yapıyor ama esas Osmanlıcılık ayağı ile bu işi kotarıyor.

 

 

AKP döneminde aklı eren ermeyenin, cahil cühela eblehlerin, çopurların şişinerek ‘’ben Osmanlıyım!’’ demeleri AKP’nin yaptığı propaganda ve beyin yıkama yöntemlerinin sonucudur.

 

 

AKP’nin Osmanlı propagandasından kastı, Türklüğü unutturmak ve utanılması gereken bir düşünce olduğunu yaymak için olmakla birlikte, diğer bir nedeni de bilinen azınlıklar ve kripto azınlıkları da Türklerin kahramanlıkları ve tarihsel başarılarına rol çalma kurnazlığı ile ortak etmek ve böylece Türklüğü unutturmaya dayanmaktadır.

 

 

Bu kurnazlığı ve rol çalma işini bizzat Osmanlı’nın sisteminden öğrenmişlerdir ki, şimdi bunu açıklamak istiyorum.

 

 

Yalnız Türklere ait olumsuz bir olguyu vurgulamak istiyorum, o da Türkler tarihte çok büyük devletler ve imparatorluklar kurmuştur ama saflıkları yüzünden kurdukları devletlerin yönetimi daha sonra kripto azınlıkların eline geçmiş, Türkler sadece kahraman köle olarak sadakatle çalışmışlardır.

 

 

Başa geçen yönetici azınlıklar Türklere yüzyıllarca çok iğrenç bir şekilde hakaretler yapmış ve ellerine geçirdikleri iktidar gücü ile on binler, yüz binler halinde katletmişlerdir.

 

 

Bunun en prototip örneği Osmanlı Devleti’dir.

 

 

Bu yönüyle Osmanlı Devleti’ni işleyeceğiz ve AKP yetkililerinin Türk düşmanlığında bu devleti nasıl modellediğini anlatacağız.

 

 

Her şeyden önce şunu belirtelim ki, Osmanlı Devleti’ni Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü kurmuştur, topraklarını koruma ve yeni topraklar kazanma işini de Türkler yıkılıncaya kadar yapmıştır ama kripto azınlık padişahlar ve kripto azınlık sadrazamlar tarafından sadece horlanmaya tabi tutulmamış, aynı zamanda çok yıllar Türkmenler kitleler halinde katledilmişlerdir.

 

 

Osmanlı Devleti’ni kuran bir Oğuz Türk’ü olan Osman Bey’dir ve Türk oğlu Türk’tür; bu padişahı hariç tutarsak 620 sene içinde gelen 36 padişahtan 35’nin annesi ya Sırp, ya Ermeni, ya Rum, ya Yahudi, ya İngiliz, ya Cenevizli, ya Rus vs.

 

 

Şimdi gelin birkaçının annelerinin adları ile birlikte ırklarını belirtelim.

 

 

1.Murat Annesi Rum Horofira

Yıldırım Bayezid Annesi Bulgar Marya

Mehmet Çelebi Annesi Bulgar Olga

2.Murat Annesi Hırsty Veronika

Fatih Sultan Mehmet Annesi Sırp Maria Despina

2.Beyazid Annesi Rum Kornella

Yavuz Sultan Selim Annesi Hirsty Beti

Kanuni Sultan Süleyman Annesi Polonya Yahudisi Helga

2.Selim Annesi Rus Roksana(Hürrem Sultan)

2.MAHMUT Annesi Fransız Nache

Abdulmecit Annesi Rus Suzi

2.Abdulhamit Annesi Rus Ermenisi Virjin

Vahdettin Annesi İngiliz Hanriet

 

 

Sizce düşünsel, duygusal, zihinsel ve genetik olarak yüzde kaçlık Türklük kalmıştır padişahların bı kakofoni familyasında?!

 

 

620 yıllık Osmanlı egemenliğinde gelen sadrazamların ikisi dışında hepsi Balkan kökenli Hıristiyan.

 

 

İki Türk sadrazamdan(başbakan) biri Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamı Çandarlı Halil Paşa, diğeri de 2.Abdulhamit’in sadrazamı Mithat Paşa ki, her ikisi de daha sonra kendi padişahları tarafından boğdurulacaktır.

 

 

Yabancı kadınlar elinde yetişen padişahların beyinleri Türk düşmanlığı ile yıkanmıştır, Hıristiyan kökenli sadrazamlar da zaten bilinçli Türk düşmanlığı yapıyorlardı.

 

 

Türkler yüzyıllar boyunca aşağı bir ırk olarak hep hakaretlere uğradılar ve yukarıda da belirttiğim gibi yüzbinler halinde katledildiler ki, şimdi bunlarla ilgili bizi aydınlatacak bazı tarihsel kayıtlara deyinelim.

 

 

1499 tarihli Divan-I Hümayün adlı yapıtında Ahmet Çelebi şöyle der:

 

 

‘’Sakın Türk’ü insane sanma, bir an bile olsa Türk’le birlikte olma

Türk eline şeker alsa şeker zehir olur

Türk’ün başını keserken sakın gam yemei

Baban da olsa Türk’ü öldür.’’

 

 

Naima ve Hoca Sadettin Efendi yapıtlarında ‘’kaba Türk’’, ‘’İdraksiz Türk’’, ‘’hilekar Türk’’ betimlemelerini şerefsizce kullanmışlar, tabi padişah ve sadrazamlardan yalayacakları kemikleri hep almışlardır.

 

 

Bazı yazılmış kitalarda da ‘’Türk iti şehire gelince Farisice ürür!’’ ifadeleri de vardır.

 

 

Örneğin Şir Baki :

 

 

‘’Her taç olmaz fahr-u fena ehline sertaç,

Türk ehlinün ey hace başı biraz kabadır.’’

 

 

Yani ’’Ey hoca!Türkler kalın kafalıdır, Türklerden baş olmaz, sultan olmaz, idareci olmaz.’’

Yine Nef’i ‘’Türk’e Hak çeşmme-I irfanı haram etöiştir yani Allah Türk’e ilim irfan ve anlayış çeşmesini vermemiştir.’’

 

 

Devrin önemli şairi Fuzuli Bayat boyundan bir Türk’tü ve Türklerin aşağılanmasından muzdarip olarak şu dizeleri söyler:

 

‘’Fuzulı gökten yere insen sana yer yok,

Yürü var gel, Arap’tan ve Acem’den.’’

 

 

Bu iki dize AKP’nin bugünkü uygulamalarını ne güzel anlatıyor!

 

 

Türkler yüzyıllar boyunca o kadar horlandılar ki, sonunda celali isyanlarını çıkardılar ama Kuyucu Murat Paşa denilen Hırvat asıllı seri katil, devrin sadrazamı ayaklanmaları kanlı bir şekilde bastırdı ve kestiği kafaları kuyulara doldurttuğu için bu adı aldı.Üç yıl içinde yüz binden fazla Türkmen katledildi.

 

 

Bundan önce Yavuz Selim zamanında da Kürt İdris-I Bitlisi eliyle en az 155 bin Türkmen katledilmiştir.

 

 

Kendisi İran seferine gitmeden önce 40 binden fazla Alevi Türkmeni kılıçtan geçirmiştir.

 

 

Fatih Sultan Mehmet’de Akkkoyunlular ile savaşa giderken ve dönüşte çok sayıda geçtikleri yerlerde Türkleri/Türkmenleri katlettirmiştir.

 

 

Kanuni Sultan Süleyman’ın şeyhulislamı Ebussuud Efendi Kürt asıllıdır ve sünni anlayışın fıkhına göre verdiği fetvalarla çok sayıda Türkmen’in tolu katliamlarına sebep olmuştur.

 

 

Bu anlattığım olaylar devede tüy mesabesinde bile değil ama şu bir gerçek ki, Türk toprağı işliyor, askerlik yapıyor, vergisini veriyor; fakat devlette zerre kadar görev verilmiyor, saraya yaklaştırılmıyor, hak aradığı zaman da kitleler halinde katlediliyordu.

 

 

Olayın özünü anlatmak istiyorum, Türkler devletini kurup çalıştırmaya başlıyor, sonra entrikalarla kripto azınlıklar yönetimi elinden alıp sonra hem aşağılıyor hem de seri halde katlediyor.Bu bizim genetic tarihsel zaafımız.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni de Büyük Türk Atatürk önderliğinde Türk milleti kurdu ama tıpkı Osmanlı’da olduğu gibi Türklük düşmanları vurup elimizden aldı, şimdi hem bizi aşağılıyorlar hem de Osmanlı’da olduğu gibi Türklüğü olanca güçleri ile yok etmeye çalışıyorlar.

 

 

AKP’nin Osmanlı’yı işlemesinin tek nedeni budur.

 

 

Çünkü Türklerin kurduğu Osmanlı Devleti’ni kripto azınlıklar Türklerin elinden aldı, AKP’liler de aynı yöntemi uyguluyorlar.

 

 

Bakın, Atatürk bu zaafiyetimizi biliyordu, o nedenle ‘’Türkiye Cumhuriyeti Devletini Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü kurmuştur,’’ diyerek bir uyarıda bulunmuş ve bir gün tıpkı Osmanlı’da olduğu gibi Türk düşmanı kripto azınlıkların siyasal entrikalarla gelip elimizden alabileceğine işaret ederek, çok dikkatli olmamız gerektiğini vurgulamıştır.

 

 

Bu nedenle Büyük Atatürk ‘’Efendiler! Sırası gelmişken aziz milletime tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki öz cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalmasın,’’ diyerek geçmişte Türk milletinin çektiği azaplara ve gelecekte olması olası olan aynı entrikalara dikkat çekmiştir ve sanki bugünkü büyük azabımızı göstermiştir.

 

 

Osmanlıyı model alarak bugünkü hal-i pürmelalimizi göstermeye çalıştım, sonuç aynı, yönetimi ele geçiren kripto azınlık partisi AKP aynı yöntemle Türklüğü ve Türk milletini yok hükmünde sayıyır; halbuki Osmanlı Devleti’ni olduğu gibi, Türkiye Cunhuriyeti Devleti’ni de Türk milleti kurmuştur.

 

 

Bırakın kripto azınlıkların Türklereri baskılama, sindirme egemenliğini, bu topraklarda yaşayan irili ufakli her azınlığın Türk’e minnet borcu vardır.

 

 

Osmanlı’da olduğu gibi Türklüğü ezen bu kripto zihniyetten behemehal kurtulmanız gerekir!

 

 

Atatürk kurtuluş savaşından sonra kurduğu Cumhuriyet’de Türk’ün ebedi ve ezeli hakkını Türk’e vererek, onu kripto azınlıkların zulmünden kurtarıp, Türklüğü devletin esas yönetim felsefesi olarak tescil ettirdi.

 

 

Bu nedenledir ki, kripto azınlıkların dinmez Türk düşmanlıkları o yüce insane ve arkadaşı İnönü’ye intikam şurubu içercesine kahrolacası alçak betimleme olan ‘’iki ayyaş’’ dedi.

 

 

Bizim bugün esas ıstıraplı sorunumuz Türk’ün devlet denilen öz varlığını tekrar Türk’e kazandırarak, kripto azınlıkları sonsuza kadar yönetimden uzaklaştırmaktır.

 

 

Bunların çıkarlarına dayalı günlük politikalarıyla oyalanmak insanı küçültür, aklını zayi eder; işi kökten halledip yolumuza bakmamız gerek, çünkü bunlar bildiklerini okumaya devam edecekler.

 

 

KIZILELMA

 

 

‘’Kızıl elma’’ bir Türklük sembolüdür.Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerşnden biri olan ‘’Kızılelma’’ imgesi, Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler.Daha çok Türk birliği idealini ifade eder.Ama RTE ‘’Hedefimiz Kızılelma’’ darken yukarıda yaptığımız tarife hiç uymuyor. Zira hareket Türk coğrafyasına değil, Arap coğrafyasına doğru yapılıyor.Hele 18 adamız Yunan işgali altındayken bu iddiada bulunmak kendi heva ve hevesini gerçekleştirmek için Türklerin kahramanlığı mı tahrik ediliyor? Tıpkı Osmanlı’da horlanan ve katledilen Türklerin iş savaş olunca kurnazca kullanılması gibi olmasın? Zira Anadolu Türk’ü tarih boyunca Arap çöllerinde nankör ve hilekar Araplar uğrunda yüzbinler halinde canlarını Verdi.Tarih tekerrür mü ediyor? Birisi bizim aklımızla alay mı ediyor? ’’Kibar Feyzo’’ filminde Kemal Sunal’ın, kontrola gelen devlet memurunu aldatmak için Ağa’nın yardım vaadine karşılık olmak üğzere ‘’Ağam bizimle eyleniyi canım…’’ gerçeği ile ne güzel örtüşüyor bu ‘’Kızılelma’’ aldatmacası. Anadolu Türk’ünü Arap çöllerinde kullan ve telef ettir. Nokta.

 

Dr. İbrahim ÖZDOĞAN Twitter

 

 

 


Yazarın Son Yazıları:
Türk ordusunu taammüden mahvetti
Tayyip Erdoğan’a karşı tüm muhalefet partileri ortak demokratik milli mücadele başlatmalıdır
Fetö teröristlerine af isteyen ya gafil ya hain ya da kaset korkusu olan şerefsizlerdir!