Erdoğan’ın talimatları Gezi olaylarını büyüttü

Erdoğan’ın talimatları Gezi olaylarını büyüttü
16 Mart 2014 10:25

Eski bakan Güler ile işadamı Kalyoncu’ya ait olduğu iddia edilen ses kaydına göre, Ge­zi Par­kı olay­la­rı­nın bü­yü­me­si­ne ne­den olan ta­li­mat­la­rın Baş­ba­kan Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ve­ril­di­ği­ ortaya çıktı.

 

Muammer Güler, işadamı Kalyoncu ile arasındaki konuşmada, “Başbakan talimat vermiş benim adamlara bunları burada tutmayın diye adamlar basıyor gazı” diyor.

 

17 Ara­lık yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı ar­dın­dan is­ti­fa eden es­ki İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ile yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da adı ge­çen işa­da­mı Or­han Ce­mal Kal­yon­cu­’ya ait ol­du­ğu id­di­a edi­len ses kay­dı in­ter­ne­te düş­tü. Bu te­le­fon gö­rüş­me­le­ri Ge­zi Par­kı olay­la­rı­nın bü­yü­me­si­ne ne­den olan ta­li­mat­la­rın biz­zat Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ve­ril­di­ği­ni göz­ler önü­ne ser­di. Ses kay­dın­da es­ki Ba­kan Mu­am­mer Gü­ler, işa­da­mı Kal­yon­cu­’ya Ge­zi olay­la­rı ile il­gi­li Baş­ba­ka­n’­ı şi­ka­yet ede­rek “Baş­ba­kan ta­li­mat ver­miş be­nim adam­la­ra bun­la­rı bu­ra­da tut­ma­yın di­ye adam­lar ba­sı­yor ga­zı ne ya­pa­yım pe­ki abi ben ya şim­di en­te­re­san bir şe­y” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nı­yor.

 

PO­LİS­LE­Rİ YAL­VAR YA­KAR ÇI­KAR­DIM

 

Gü­ler, gö­rüş­me­de Baş­ba­ka­n’­ın olay­lar­la il­gi­li tu­tu­mu­nu da eleş­ti­ri­yor, par­ka gi­ren po­lis­ler için “Yal­var ya­kar çı­kart­tım yal­var ya­ka­r” di­yor. Ge­zi Par­kı­’n­da ya­şa­nan olay­la­rın bü­yü­me­sin­den ra­hat­sız­lık du­yan Kal­yon­cu ise İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­ba­ş’­ı suç­lu­yor. Kal­yon­cu, Top­ba­ş’­tan “Bu işi Ka­dir abi yö­ne­te­me­di abi kal­kıp ilk gün bir açık­la­ma yap­say­dı bu­ra­da ya­pı­lan kal­dı­rım­dır AVM mvm bir şey yok bu­nu de­mi­yo­r” di­ye ya­kı­nı­yor.

 

Biz ortada kaldık

 

Es­ki Ba­kan Gü­ler, “A­bi ben şim­di yır­tın­dım bu­gün ya ora­ya koş­tu­ru­yo­rum bu­ra­ya koş­tu­ru­yo­rum kar­de­şim açık­la­ma ya­pın biz kal­dık or­ta­da. Ben söy­le­sem ne söy­le­ye­ce­ği­mi bil­mi­yo­rum Baş­ba­kan AVM de­miş öbü­rü bil­mem ne de­miş ne de­yim ben abi” diye konuşuyor.

 

Nuh diyor…

 

Da­ha ön­ceki ses ka­yıt­la­rın­da Er­do­ğa­n’­ın tav­rın­dan ya­kı­nan Gü­ler, “Ya en son dün ak­şam ba­na söy­le­di­ler, bi­ze bir izin ver gi­re­lim, ba­sın açık­la­ma­mı­zı ya­pa­lım çı­ka­lım kar­de­şim. Yok abi Nuh di­yor pey­gam­ber de­mi­yor yav, ne bi­le­yim ar­ka­daş ya dün­den öy­le ola­cak­tı bu iş ya­ni dün­den öy­le ola­cak­tı­” şek­lin­de ya­kın­mış­tı.

 

Kaynak: Bugün Gazetesi