Erbakan; AKP, ABD'nin tetikçisi

Erbakan; AKP, ABD'nin tetikçisi
11 Ekim 2012 10:14

Fatih Erbakan, AKP’ye geçeceği iddialarına sert çıktı: Sultan Fatih’in gemisi Milli Görüş bırakılıp batacağı belli olan Titanic’e gidilir mi? Bunlar merhum Erbakan Hoca’nın yolundan gidemezler…
 
Eski Baş­ba­kan­lar­dan mer­hum Nec­met­tin Er­ba­ka­n’­ın oğ­lu Fa­tih Er­ba­kan, Saa­det Par­ti­si (SP) Düz­ce Mer­kez İl­çe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘Tür­ki­ye ve Böl­ge­de­ki Sı­cak Ge­liş­me­le­r’ ko­nu­lu kon­fe­rans­ta hü­kü­me­ti to­pa tut­tu. Dış po­li­ti­ka­dan eko­no­mi­ye ka­dar gün­dem­de­ki ko­nu­la­ra iliş­kin ik­ti­da­rı eleş­ti­ren Er­ba­kan, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın “Er­ba­kan Ho­ca­’nın yo­lun­dan gi­di­yo­ru­z” söy­le­mi­ne de sert çık­tı.

Oğul Er­ba­kan, şun­la­rı söy­le­di:
 
Büyük Or­ta­do­ğu Pro­je­si­’nin eş­baş­ka­nı­yım di­ye övü­nen­ler Er­ba­kan Ho­ca­’nın yo­lun­dan gi­de­mez­ler. Er­ba­kan Ho­ca, hü­kü­met­tey­ken bir ku­ruş borç al­ma­dı. Me­mur ve iş­çi­ye yüz­de 300 zam ver­di. Bir ta­ne ila­ve ver­gi, zam yap­ma­dı. Bir ta­ne mil­li mü­es­se­se­yi sat­ma­dı. Kıb­rı­s’­tan vaz­geç­me­di.

Milletin sırtına fazladan 6 milyar dolar yük yüklüyorlar. Benzin ve mazot fiyatlarına yapılan zamlarla Türkiye, dünya şampiyonu oldu. 5 TL’ye dayanan benzin fiyatının yüzde 70’i vergiye gidiyor. Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarla birlikte düşünüldüğünde bunu akıl almıyor. Bunlar ülkeye hizmet için yapılmıyor. Bunların hepsi faize gidiyor.
 
Her?yıl 30 milyar dolar faiz ödeniyor. Bu şekilde milletten toplayıp faiz ödeniyor. Parayı bulabilmek için sineğin yağını çıkarmanın hesabını, sömürü düzeninin bekçiliğini yapıyorlar.
 
Sizler na­sıl Er­ba­kan Ho­ca­’nın öğ­ren­ci­si­si­niz. Mer­hum li­de­ri­mi­zin de­di­ği gi­bi ar­ka ka­pı­dan ka­çıp bah­çe­de top oy­nu­yor­su­nuz. Er­ba­kan Ho­ca ya­şa­saydı ‘Si­zi gi­di­ler si­zi, be­ni gü­nah­la­rı­nı­za alet et­me­yi­n’ der­di.
 
Eskiden Ame­ri­ka, İs­ra­il ve Av­ru­pa Bir­li­ği­’nin pos­ta­cı­lı­ğı­nı ya­pı­yor­lar­dı. Ar­tık Ame­ri­ka­’nın Or­ta­do­ğu­’da­ki te­tik­çi­li­ği­ni ya­pı­yor­lar. Ame­ri­ka­’nın kış­kırt­ma­sıy­la Su­ri­ye­’yi vu­ra­cak­mı­şız. Her iki ta­raf­tan da bin­ler­ce Müs­lü­man öle­cek. Bu zih­ni­yet de­vam et­tik­çe imam ha­tip­li de ol­sa­nız, eş­le­ri­niz tür­ban­lı da olsa bu si­zi kur­ta­ra­maz. Bu mil­le­tin ik­ti­da­rı ola­maz­sı­nız.

AKP’­ye ge­çe­ce­ği­mi­zi söy­le­yen­le­re ses­le­ni­yo­rum: Biz Er­ba­kan’ın ev­la­dı­yız. Hiç Sul­tan Fa­ti­h’­in ge­mi­si Mil­li Gö­rüş bı­ra­kı­lıp, ba­ta­ca­ğı bel­li olan Ti­ta­ni­c’­e gi­di­lir mi?