AKP'ye anket şoku! Bugün yerel seçim olsa Ankara'da CHP önde

AKP'ye anket şoku! Bugün yerel seçim olsa Ankara'da CHP önde
29 Temmuz 2013 10:14

Son seçim anketinde AKP’ye şok sonuç…

Yerel seçimlere aylar kala, AKP mevcut belediyelerinin yüzde 20’sini
kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya… CHP makası giderek daraltıyor.

Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­’nin, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 13-19
Tem­muz ara­sın­da 5 bin 278 ka­tı­lım­cıy­la yüz yü­ze
ger­çek­leş­tir­di­ği an­ket, yi­ne çok çar­pı­cı so­nuç­lar or­ta­ya
koy­du. Böl­ge­le­re ba­kıl­dı­ğın­da AK­P’­nin oy ka­yıp­la­rı İç
Ana­do­lu, Ak­de­niz ve Mar­ma­ra­’da da­ha faz­la…

Ye­rel se­çim­ler­de AK­P’­nin mev­cut be­le­di­ye­le­ri­nin yüz­de
20’si­ni kay­bet­me ih­ti­ma­li ol­duk­ça yük­sek. CHP Ak­de­niz,
Mar­ma­ra ve Ka­ra­de­ni­z’­de oy­la­rı­nı cid­di bir şe­kil­de
ar­tır­dı. AKP ile CHP ara­sın­da­ki ma­kas da gi­de­rek da­ra­lı­yor.

Anketten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çıkan sonuç: CHP %33.2, MHP %31.9, AKP %30.8


Anketten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çıkan sonuç: CHP %39.9, MHP %9.2, AKP % 41.2, BDP % 5.2

Anketten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çıkan sonuç: CHP %42.6, MHP %15.2, AKP %36.9, BDP % 7.2

Sözcü