AKP’den MİT’e ihale mevzuatından muafiyet

AKP’den MİT’e ihale mevzuatından muafiyet
16 Mart 2014 09:22

Mit artık Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen sınırlamaların 5 katı para harcayabilecek ve teminatsız, sözleşmesiz alım yapabilecek. MİT Müstaşarı, istemediği kimseyi ihaleye sokmayacak.

 

Bakanlar Kurulu’ndan sürpriz kararname… Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle yapılan değişikliklere göre MİT doğrudan alım yapabilecek, 5 kat daha fazla harcama yetkisine sahip olacak.

 

TBMM’de MİT yasa teklifinin yasalaştırılması seçim sonrasına kalırken Bakanlar Kurulu sürpriz bir kararname ile MİT’in doğrudan alım yapabilmesinin önünü açtı. Kararnameyle Kamu İhale Kanunu’ndaki (KİK) sınırlamalardan 5 kat daha fazla harcama yetkisi verilen MİT, istediği firmayı ihaleye çağırmayabilecek. Böylelikle MİT’in dinleme techizatları başta olmak üzere ihtiyaç duyduğu birçok alım ve yapım ihalesinde eli rahatlayacak.

 

Milliyet’in haberine göre, Bakanlar Kurulu kararıyla; MİT’in, savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya özel güvenlik ve devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili mal ve hizmet alımlarını düzenleyen 2009 tarihli kararnamede değişiklik yapıldı.

 

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle yapılan değişiklikler özetle şöyle:

 

Parça parça yapabilecek

 

– Daha önce sadece MİT müsteşarı tarafından karar verilen mal ve hizmet alımları yeni düzenlemeye göre ‘Müsteşarlık’ça gerçekleştirilecek. Böylece müsteşar dışında yardımcıları veya diğer ilgili birimler de bu alımlara karar verebilecek.

 

– MİT’in mal ve hizmet alımlarına ilişkin kararnamenin temel ilkeler bölümüne önemli bir ekleme yapıldı. MİT, Kamu İhale Kanunu’ndaki temel ilkelerin haricinde ulusal güvenlik ve gizliliğin gerektirdiği hususlar ve hızlı hareket ilkelerini dikkate alarak, istihbari önemi bulunan mal hizmet alımlarıyla yapım işlerini kısımlar halinde yapabilecek. Böylece MİT, toplu olarak gerçekleştirmesi gereken alımları parça parça yapabilecek.

 

5 katına kadar alım harcaması

 

– MİT, Kamu İhale Kurumu’nca büyükşehir belediyesi sınırları içindeki idarelere ihaleye çıkmadan alım yapmak için konulan sınırın 5 katına kadar alım harcaması gerçekleştirebilecek.

 

– MİT’in KİK’te belirtilen limitin 5 katına kadar olan yapım işi ve yapım işine konu hizmet alımları için ilana çıkılmadan ve teminat alınmadan doğrudan alım gerçekleştirilebilecek. Bu doğrudan alımlar için ihale komisyonu kurma zorunluluğu aranmayacak. Alımı yapacak harcama yetkilisince görevlendirilecek kişiler piyasada fiyat araştırması gerçekleştirecek. Doğrudan alımla gerçekleştirilecek işlerde teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu olmayacak.

 

– Yapım işi ihalelerinde KİK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan sınır değerin altında kalan aşırı düşük teklifler açıklama istenmeksizin reddedilecek.

 

İstediği firmayı eleyebilecek

 

– MİT, çıktığı ihalelere Kamu İhale Kanunu 11. maddesinde belirtilenlerin dışında kendi belirlediği firmaları da isterse çağırmayacak. Böylece MİT, alım yapacağı mallara ilişkin istediği firmayı eleyebilecek.

 

– İhale dokümanlarının bedelli verilmesi halinde bu bedeli MİT Müsteşarlığı belirleyecek.

 

– Şartnamede düzenlenmeyen tek kaynak alımlarında yabancı para birimi ile yapılan ihale ve alımlardaki teminatlar, teklif edilen para birimi üzerinden alınacak.

 

– Geçici ve kesin teminatın nakit olarak verilmesi duruumnda bedel, tedavüldeki Türk parası olarak kayıtlara alınacak. Ancak geçici ve kesin teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde ise ihale dokümanına ekli standart formlara uygun olması gerekecek.

 

– Kesin teminat mektuplarının geçerlilik süresi ile ilgili hususlarda MİT Müsteşarlığı gerektiğinde kesin kabul tarihinden az olmamak üzere garanti süresini de kapsayacak şekilde düzenlemeler yapabilecek.

 

Dövize endekslendi

 

– Bütçe yılı içinde sözleşmesi imzalanıp sonraki yıllara devreden mal mukabili alımların bedeli, tahakkuk tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden devredildiği yılın bütçesinden ödenecek.

 

– Birden fazla yılı kapsayan işlerde bütçe ödenek programlaması yapılması zorunluluğu MİT ihalelerinde aranmayacak.

 

– Kamu İhale Kanunu’na göre yapım işlerinde yapılması zorunlu olan arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlanması veya uygulama projelerinin olması şartı MİT ihalelerinde aranmayacak. Böylece anahtar teslimi götürü bedel teklifi alınmak suretiyle ihale yapılması zorunluluğu da ortadan kalkacak.

 

Konsorsiyum engeli

 

– MİT’in yaptığı ihalelerde davet edilen firmalar kendi aralarında veya davet edilmeyen firmalar ile ortak girişim olarak ihaleye katılamayacak. Böylece MİT ihalelerine konsorsiyum yolu kapatılmış olacak.

 

Onay şartı kaldırıldı

 

– Kararnamede, yapım ihalelerine uyulması gereken hususlarda radikal değişikliğe gidildi. İlgili idarenin yapım ihalelerine davet edilecek isteklileri belirleyip, MİT Müsteşarlığı’na bildirmesi uygulamasına son verildi. Böylece ihaleye davet edilecekleri MİT Müsteşarlığı belirleyecek.

 

– Kararnamede açık ihale usulü yeniden tanımlandı. Buna göre açık ihale usulü “Müsteşarlıkça belirlenen ve ilan yapılmaksızın davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usüldür” şeklinde tanımlandı.

 

Kaynak: Milliyet