3 çocuk teşviki için öneri: 300 TL

3 çocuk teşviki için öneri: 300 TL
1 Şubat 2013 10:24

AKP Kadın Kolları’nın 3 çocuk teşviki için yaptığı öneriyi Aile Bakanlığı merkeze aldı.

 

 

Annelere yapılacak 300 liralık yardım sadece çocuk bakımı için kullanılma koşuluna bağlanacak, yemek ticketi gibi harcama sınırlı olacak.

 

 

 

 

Bir kaç yıl ön­ce ise, be­kar­la­ra; “Ev­le­nin, cid­di ver­gi teş­vik­le­ri ve­ri­yo­ru­z” de­nil­miş­ti.
Be­kar­lar “Ne gü­zel, ev­li­lik mas­raf­la­rı ver­gi teş­vik­le­riy­le çı­ka­ca­k” di­ye se­vin­miş­ler­di. Evet… Bir teş­vik var­dı bu doğ­ru ama kaç li­ray­dı?
As­ga­ri üc­re­tin, yüz­de 10’u­nun yüz­de 15’i ka­dar­dı!
Ya­ni; 978.60 x % 10= 97,86 TL
97.86 x % 15= 14.68 TL (ay­lık)
Baş­ka bir an­la­tım­la ev­le­ne­ne GÜN­DE 50 KU­RUŞ faz­la öde­ni­yor­du.
O da ça­lış­ma­yan eş ol­ma­sı ve ev­le­ne­nin üc­ret­li ol­ma­sı ko­şu­luy­la!

 

 

 

 

BE­BEK­LE­RE VER­Gİ TEŞ­Vİ­Kİ


O da as­ga­ri üc­re­tin, yüz­de 7,5 inin yüz­de 15’i ka­dar.
Ya­ni ay­da 11 TL, gün­de 37 ku­ruş!
Pe­ki… Be­be­le­re ila­ve ver­gi teş­vi­ki ol­sa kaç ku­ruş ve­ya TL ola­cak?
Bu­nu açık­la­yan yok.
Şu an­da 184,59 TL do­ğum yar­dı­mı (o da do­ğum ne­de­niy­le) ya­pı­lı­yor.
Bu­nu 500 li­ra ve­ya 1.000 li­ra yap­sa­lar ne ola­cak?
De­va­mı önem­li…
Kal­dı ki bu öde­me­ler sa­de­ce üc­ret­li­le­re…