Yeni Meclis binası yeni yolsuzluklar!

Yeni Meclis binası yeni yolsuzluklar!
16 Aralık 2013 08:33

Halkla İlişkiler Binası’nın kamera sistemi ihalesi 3.2 milyon liraya deneyimsiz bir firmaya verildi.

 

Halkla İlişkiler Binası’nın kamera sistemi ihalesi 3.2 milyon liraya deneyimsiz bir firmaya verildi. Bir başka ihalede de firmanın 10 kat fazla fiyat verdiği ortaya çıktı.

 

Mec­li­s’­in ye­ni Halk­la İliş­ki­ler Bi­na­sı, ge­çen ni­san ayın­da ta­mam­la­na­cak­tı. An­cak ilk ola­rak cid­di bir gü­ven­lik so­ru­nu ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı, ar­dın­dan yol­suz­luk id­di­ala­rı gün­de­me ge­ti­ril­di, açı­lış da bir tür­lü ya­pı­la­ma­dı. Yol­suz­luk id­di­ala­rı Mec­lis Baş­kan­lık Di­va­nı tu­ta­nak­la­rı­na da geç­ti. Bir ka­mu gö­rev­li­si­nin şi­ka­ye­ti üze­ri­ne yol­suz­luk id­di­ala­rı Sa­yış­tay ta­ra­fın­dan in­ce­len­me­ye baş­lan­dı. Hü­kü­met ile ce­ma­at ara­sın­da­ki a­tış­ma­nın, Mec­lis iha­le­le­ri­ne de yan­sı­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan­lık Di­va­nı­’nın CHP’­li Üye­si Ma­lik Ec­der Öz­de­mir, çar­pı­cı id­di­alar­da bu­lun­du. Öz­de­mir, Baş­kan­lık Di­va­nı­’n­da da gün­de­me ge­tir­di­ği ko­nu­la­rı SÖZ­CÜ­’ye şöy­le açık­la­dı:

 

“Ka­me­ra İz­le­me ve Gü­ven­lik Sis­te­mi­’nin mo­der­ni­ze edil­me­si ama­cıy­la bir iha­le ya­pıl­ma­sı uy­gun bu­lu­nu­yor. Bu­nun­la il­gi­li uz­man ki­şi­le­rin de ka­tıl­dı­ğı bir ke­şif ko­mis­yo­nu oluş­tu­ru­lu­yor. 5 gün sü­ren in­ce­le­me­ler so­nu­cu ra­por ha­zır­la­nı­yor. An­cak ha­zır­la­nan ra­por ve şart­na­me, Bil­gi İş­lem Da­ire­si­’n­ce ip­tal edi­li­yor, için­de ko­nu­nun uz­ma­nı ol­ma­yan ki­şi­le­rin de bu­lun­du­ğu baş­ka bir ko­mis­yon ku­ru­lu­yor. İha­le şart­na­me­si öy­le bir dü­zen­le­ni­yor ki, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı, Mer­kez Ban­ka­sı gi­bi ku­rum­la­rın ka­me­ra sis­tem­le­ri­ni ku­ran ve bu iş­te uz­man olan fir­ma­lar bi­le bu iha­le­ye gi­re­mez du­ru­ma dü­şü­rü­lü­yor. İha­le da­ha ön­ce ka­me­ra gü­ven­lik kur­ma sis­te­min­de de­ne­yi­mi ol­ma­yan, sa­de­ce mal­ze­me sa­tan fir­ma­ya 3.2 mil­yon li­ra kar­şı­lı­ğın­da ve­ril­di. Oy­sa iha­le­ye ka­tı­la­ma­yan fir­ma­lar, ay­nı işi yak­la­şık 1.7 mil­yon li­ra­ya ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni bil­dir­di. Da­ha son­ra bu iha­le yo­ğun şi­ka­yet­ler de dik­ka­te alı­nıp ip­tal edil­mek zo­run­da ka­lın­dı.”

 

AB­D’­YE GÖNDERDİLER

 

Ye­ni bi­na­nın sis­tem sa­lo­nu iha­le­si­nin de 3 mil­yon 600 bin li­ra­ya, ben­zer sis­te­min ku­ru­lu­mu­nu hiç yap­ma­mış olan fir­ma­ya anah­tar tes­li­mi ko­şu­luy­la ve­ril­di­ği­ni öne sü­ren Öz­de­mir, id­di­ala­rı­nı şöy­le sür­dür­dü: “Sis­tem ku­rul­ma­dan ve ça­lış­ma­sı de­nen­me­den iha­le be­de­li­nin yüz­de 85’i fir­ma­ya öden­di. Ko­mis­yon üye­si, şir­ke­tin da­vet­li­si ola­rak AB­D’­ye gö­tü­rü­lü­yor. Bu iha­le hak­kın­da Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Ör­ne­ğin, iha­le­yi alan fir­ma­nın elin­deki ci­haz­la­rın, üre­tim­den kal­kan ci­haz­lar ol­du­ğu, Mec­li­s’­in su­nu­cu sis­te­miy­le uyum­lu ol­ma­dı­ğı, su­nu­cu­lar­da 3 kart­lık gi­riş ol­ma­sı­na rağ­men, şir­ke­tin 30 kart­lık li­sans alıp, fi­ya­tı tam 10 kat da­ha faz­la gös­ter­di­ği an­la­şıl­dı. Bu pro­je­nin de ip­tal edil­me­si ha­lin­de öde­nen pa­ra ne ola­cak?”

 

340 KAMERA OLACAK

 

Mec­lis yet­ki­li­le­ri ise alı­nan ek gü­ven­lik ön­lem­le­ri­ni şöy­le açık­la­dı: “Mec­lis yer­leş­ke­sin­de­ki tüm ka­me­ra­la­rın ye­ni­len­me­si ça­lış­ma­la­rı sür­dü­rü­lü­yor. 126 gü­ven­lik ka­me­ra­sı­na ila­ve­ten, fazladan 214 gü­ven­lik ka­me­ra­sı ile bir­lik­te 340 ka­me­ra ile bi­na içi ve çev­re­sin­deki mey­dan­la­rın kon­tro­lü sağ­la­na­cak.”

 

 

Kaynak: Sözcü

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar