İşsizlik yüzde 11 oranına tırmanıyor

İşsizlik yüzde 11 oranına tırmanıyor
19 Ocak 2015 09:17

Hükümetin uyguladığı ekonomiyi yavaşlatma politikası ile ihracatta yaşanan azalma nedeniyle işsizliğin daha da yükselerek yüzde 11’lere yaklaşacağı bildirildi. İşsizlikteki tırmanışın yanı sıra özellikle sanayi istihdamında da gerileme bekleniyor.

 

 

KASIMDA YÜZDE 10,7 OLUR

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) istihdam konusundaki kısa vadeli geleceğe dönük yeni tahminini açıkladı. SPM, TÜİK’in henüz açıklamadığı Kasım ayı işsizlik oranının 0,3 puan artışla yüzde 10,7’ye yükseleceğini, böylece işsizliğin yüzde 11’e yaklaşacağını bildirdi. SPM, işsizlik oranındaki bu artışta iç talepte görülmeye başlanan toparlanmanın durması ile ihracattaki azalmanın rol oynayacağı bilgisini verdi.

 

 

TARIM DIŞINDA YÜZDE 13

 

 

SPM’ın yap­tı­ğı ça­lış­ma­ iş­siz­lik, ta­rım dı­şı iş­siz­lik, is­tih­dam ve sa­na­yi is­tih­da­mı ve­ri­le­ri­nin ken­di geç­miş de­ğer­le­ri ile GSYH ve Sa­na­yi Üre­tim En­dek­si­’nin geç­miş de­ğer­le­ri­ne da­ya­nı­yor. Bu­na gö­re önü­müz­de­ki ay açık­la­na­cak Ka­sım ayı ve­ri­le­rin­de iş­siz­lik ora­nın­da­ki yüz­de 10,7’lik ar­tış­la bir­lik­te ta­rım dı­şı iş­siz­lik ora­nı yüz­de 12,9’a yük­se­le­cek. Ay­nı dö­nem­de sa­na­yi is­tih­da­mı­nın da 9 bin ki­şi­lik aza­lış­la 5 mil­yon 344 bin ki­şi­ye dü­şe­ce­ği tah­min edil­di.

 

 

ALMANYA KISTI İHRACAT DÜŞTÜ

 

 

SPM, ça­lış­ma­sın­da ih­ra­cat­ta­ki Al­man­ya et­ki­si­ne dik­kat çe­ki­le­rek, “AB ül­ke­le­rin­de to­par­lan­ma­nın sağ­la­na­ma­ma­sı­na bağ­lı ola­rak en bü­yük ih­ra­cat part­ne­ri Al­man­ya ile ih­ra­ca­tı­mı­zın bir ön­ce­ki dö­ne­me gö­re yüz­de 1,4, bir ön­ce­ki yı­la gö­re ise yüz­de 7,7 ora­nın­da azal­ma­sı ih­ra­ca­tı olum­suz et­ki­le­mek­te­dir. Bu du­ru­mun, bü­yü­me­ye ve do­la­yı­sıy­la iş­gü­cü pi­ya­sa­la­rı­na olum­suz yan­sı­ma­sı bek­len­me­li­di­r” de­nil­di.

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar