CHP’li Yeşil: Mobbing şikayetleri YÖK’e gönderilmesin, savcılık res’en işlem yapabilsin

CHP’li Yeşil: Mobbing şikayetleri YÖK’e gönderilmesin, savcılık res’en işlem yapabilsin
19 Nisan 2018 09:35

Üniversitelerde ve YÖK’te akademik mobbing’ in hızla artması üzerine; Ankara milletvekili Nihat Yeşil; çağımızın sosyal vebası olan “Mobbing ve YÖK” üzerine bir kanun değişikliği teklifi verdi.

 

 

 

Gülen cemaatinin sıklıkla başvurduğu bir yöntem olan Mobbing; cemaatçileri belirleme kriteri olarak da kullanılıyor. Ancak şikâyetler YÖK Başkanlığına gönderiliyor ve YÖK Başkanlığı da bu şikâyetlerin üzerini kapatıyor. CHP’nin raporuna giren Cumhurbaşkanı danışmanı ve aynı zamanda, halen YÖK üyesi olan Yavuz ATAR hakkında sayısız savcılık şikâyet dilekçesinin akıbeti ise belirsiz.

 

 

Özellikle mobbingci cemaatciler hakkında; YÖK tarafından, adli yargıda dava açılmak üzere yargılanma izni verilmemesi ve kurum içinden “OHAL” kapsamında tek bir idari ve akademik personel hakkında işlem başlatılmaması ise; oldukça manidar.

 

 

GEREKÇE:

 

Türk Ceza Kanunu Madde 94 ile manevi işkence başlığı ile düzenlenmiş Mobbing olgusu Devletimizin taraf olduğu Avrupa Sosyal şartı maddelerinde de yerini bulmaktadır. Yargıtay hukuk daireleri genel kurulunun da son yıllarda aldığı içtihattı kararlar ile Mobbing suçunu; kişisel kasıt ve haksız fiil eylem grubu olarak gördüğü bilinmektedir.

Mobbing esas itibariyle, yüz kızartıcı bir suç niteliğinde olmakla birlikte bu suçun karineleri gerçek kişiliklere bağlı olması halinde adli ceza davası veya hukuk mahkemelerinde tazminat davasına konu bir durumdur.

Dolayısıyla, “DEVLET, MOBBİNG YAPMAZ” hukuk doktrini geçerlidir.

Keza, Anayasamızın madde 129/5 hükmüne göre de; hatalı yani kişisel kusur ve kasıt içermeyen idari işlem ve eylemler hakkında devlet memuru yöneticiler hakkında idare aleyhine açılacak tazminat davalarının görülme yeri ise, İDARE MAHKEMELERİ olarak belirlenmiştir.

MOBBİNG şikâyetlerin ve iddiaların, ön savcılık incelenmesinde; Kişisel kasıt ve gareze yönelik olarak kamu personeline yapılan mobbing faaliyetlerinin, ön soruşturma safhasında gerek görüldüğünde, Savcılıklarımız tarafından Adli ceza veya idare mahkemelerine gönderilmelerinde re ‘sen karar verilmesi; çağımızın sosyal vebası olan bu suçla mücadelede caydırıcı olabileceği gibi çalışma yaşamı ve barışına da katkı verecektir.

2547 sayılı kanunun Madde 53’ün istisnalar hükmüne MOBBİNG fıkrasının da eklenmesinin, hukuki boşluğu gidermesi açısından, iş bu kanun teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1.

2547 sayılı Kanun’un 53/c-7 maddesinde sayılan ve Savcılıkların re ‘sen işlem yapacağı istisnai durumlar:

“ İdeolojik amaçlarla Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenen suçlarla bunlara irtibatlı suçlar, öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükûn, huzur ve çalışma düzenini bozan boykot, işgal, engelleme bunları teşvik ve tahrik, anarşik ve ideolojik olaylara ilişkin suçlar ile ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri, b) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Fiillerin Takibi Hakkındaki Kanun Hükümleri c) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 13, 14 ve 15.maddelerinde belirtilen fiiller, d) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun 17. maddesinde yazılı suçlar, bu hallerde soruşturmayı savcı doğrudan yapar.” Demektedir.

2547 sayılı kanunun Madde 53’ün istisnalar hükmüne, MOBBİNG fıkrasının da eklenmesi ile hukuki boşluğun, daha somut ve tanımlı hale getirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2: Yürürlük maddesidir.

MADDE 3: Yürütme maddesidir.

YÖK Kanunun 53/c-7 Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Madde 1: 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu’nun 53.maddesinde c-7 bendinde yer alan “istisnai halleri” düzenleyen fıkrasının sonuna, “MOBBİBG” adıyla bilinen İşyerinde Psikolojik Taciz suçu da eklenmiş ve aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mobbing şikâyetlerinde, savcılıklar re ‘sen kovuşturma yapar.”

Madde 2: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3: Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Yorumlar

Yorumlar