CHP’li Tığlı’dan Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda değişiklik yapılması için kanun teklifi

CHP’li Tığlı’dan Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda değişiklik yapılması için kanun teklifi
5 Kasım 2018 14:42

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre İlçe Belediyeleri tarafından hazırlanan planları, Büyükşehir Belediyeleri ya değişiklik yaparak ya da her hangi bir değişiklik yapmadan onaylama yetkilerine sahip olmasına rağmen reddetme / iade etme yetkisi verilmemiştir. Büyükşehir Belediyelerine verilen bu yetkinin gerekçesi ilçe belediyelerinde bu konuda yeterli yetişmiş ve uzman personelin ya da teknik donanımın olmaması gösterilmektedir. Büyükşehir Belediyelerine verilen onay, görev ve yetkilerin bir nedeni de ilçe belediyeleri tarafından yapılan uygulama imar planlarının, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan nazım imar planlarına uygunluğunun sağlanmasıdır” dedi.

 

 

Engellilere yönelik sosyal ve kültürel hizmetleri yürütme, yardım yapma görev ve yetkisi hem büyükşehir belediyelerine hem de belediyelere verilmiştir. Ancak Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılan çalışmaların ilçe belediyeleri ile paylaşılması hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır diyen Tığlı, “5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Engellilere yönelik veri tabanları oluşturmak ve bunları ilçe belediyeleri ile paylaşmak” cümlesinin eklenmesi büyükşehir belediyeleri ve yetki alanındaki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonun sağlanması için çok önemlidir.” dedi.

 

 

CHP’li Tığlı, “Tarım ve hayvancılık amaçlı kurulan kooperatifler ile ortak projeler üretilmesi, kooperatifler aracılığıyla çiftçi ve hayvancıların yapılan çalışmaları benimsenmesi ve bu çalışmalara bizzat katılmaları için Kanunu’nun 7. Maddesinin sonuna “Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konusunda bu amaçla kurulmuş kooperatiflerle ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilirler” cümlesinin eklenmesi, kırsalda kalkınmanın önünü de açacağı için çok önemlidir” dedi.

 

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı’nın kanun teklifi şöyle:

 

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU’NDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin 1’inci fıkrası “b” bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1 / 5.000 ile 1 / 25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek, uygun bulmadıklarını belediyelere iade etmek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. Plan yapma yetkisi bulunan diğer kamu kurumları, görev alanlarına giren konularda hazırladıkları veya hazırlattıkları 1 / 25000 ölçekli çevre düzeni planlarını, 1 / 5000 ölçekli nazım imar planlarını ve 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planlarını onaylamadan önce, plan bütünlüğünün sağlanması açısından büyükşehir belediyelerinin uygun görüşünü almak zorundadırlar.

 

MADDE 2: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin 1’inci fıkrası “v” bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. Engellilere yönelik veri tabanları oluşturmak ve bunları ilçe belediyeleri ile paylaşmak.

 

MADDE 3: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23. maddesinin 1’inci fıkrası “d” bendine aşağıda cümle eklenmiştir.

d) Büyükşehir belediyesine bırakılan yollar ve meydanlar sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçları.

MADDE 4: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konusunda bu amaçla kurulmuş kooperatiflerle ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilirler.

MADDE 5: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6: Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar