CHP’de yeni bir kurul oluşturuldu!

CHP’de yeni bir kurul oluşturuldu!
17 Eylül 2019 08:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında tüzük değişikliğine uyum amacıyla hazırlanan yönetmelikler görüşülerek kabul edildi.

 

 

 

Kabul edilen yeni bir yönetmelikle; Parti örgütünün ve partililerin, tüzük ve programda belirlenen ilkeler, amaçlar, politikalar ve siyasal yaşam anlayışı doğrultusunda görev yapmalarını sağlamak amacıyla etik kurallar belirlemek; partililer, yerel yönetimler, parti grupları ve parti organlarının kendi içinde ve birbirleriyle ilişkilerinde görüş bildirmek; bu çerçevede raporlar hazırlayarak Genel Başkan’a sunmak üzere Genel Merkezde bir Etik Kurul oluşturmasına karar verildi.

 

 

ÜYELERİ KİM OLACAK?
Etik Kurul üyeleri, parti üyeliği devam etmek kaydıyla Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Genel Başkanlık yapmış olanlar ile Genel Başkanca partililer arasından seçilen 5 (beş) üyeden oluşacak.

 

 

İŞTE PM’DE KABUL EDİLEN O YÖNETMELİK

 

 

ETİK KURUL YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM I
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
AMAÇ MADDE 1-
(1) Parti örgütünün ve partililerin, tüzük ve programda belirlenen ilkeler, amaçlar, politikalar ve siyasal yaşam anlayışı doğrultusunda görev yapmalarını sağlamak amacıyla etik kurallar belirlemek; partililer, yerel yönetimler, parti grupları ve parti organlarının kendi içinde ve birbirleriyle ilişkilerinde görüş bildirmek; bu çerçevede raporlar hazırlayarak Genel Başkan’a sunmak üzere Genel Merkezde bir Etik Kurul oluşturulur.

KAPSAM MADDE 2-
(1) Bu Yönetmelik, parti tüzüğü ve üye yazım yönetmeliği hükümlerince parti üyeliğine kabul edilen ve Genel Merkez üye yazım bürosunca yazımı gerçekleşen tüm parti üyelerini kapsar.

DAYANAK MADDE 3-
(1) Bu Yönetmelik, Siyasi Partiler Kanunu ve Tüzük hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR MADDE 4-
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
Tüzük: Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğünü,
Parti Üyeleri: Parti tüzüğü ve üye yazım yönetmeliği hükümlerince parti üyeliğine kabul edilen ve Genel Merkez üye yazım bürosunca yazımı gerçekleşen tüm parti üyelerini,
Etik davranış ilkeleri ve kuralları: Parti üyelerinin uyması gereken etik davranış ilkelerini ve kurallarını,
Etik Kurulu: Parti üyeliği devam etmek kaydıyla Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Genel Başkanlık yapmış olanlar ile Genel Başkanca partililer arasından seçilen 5 (beş) üyeden oluşan kurulu
İfade eder.

 

 

BÖLÜM II
ETİK KURUL OLUŞUMU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
ETİK KURULUN OLUŞUMU MADDE 5-
(1) Etik Kurul üyeleri, parti üyeliği devam etmek kaydıyla Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Genel Başkanlık yapmış olanlar ile Genel Başkanca partililer arasından seçilen 5 (beş) üyeden oluşur.
(2) Etik kurul, ilk toplantısını Genel Başkanın çağrısıyla yapar. İlk toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder. Kurul başkanı, ilk toplantıda salt çoğunlukla seçilir. Kurul başkanı, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter üye görevlendirir.
(3) Etik Kurul üyeleri, seçildikleri tarihten sonraki ilk olağan kurultaya kadar görev yaparlar. Kurul üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Başkan tarafından seçilen kurul üyeleri yine genel başkan tarafından her zaman değiştirilebilirler.
(4) Etik Kurul, başkanın daveti üzerine iki ayda bir toplanır. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile karar verir. Toplantı kararları Genel Başkana sunulur.
(5) Etik Kurul üyeleri, parti organlarında görev alamazlar. TBMM üyeliği, Bakanlık, Belediye Başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyeliği görevleri kurul üyeliği ile birlikte yürütülemez.
(6) Kurul, çalışmalarında bağımsızdır.

ETİK KURULUN GÖREVLERİ MADDE 6-
(1)
Parti örgütünün ve partililerin, tüzük ve programda belirlenen ilkeler, amaçlar, politikalar ve siyasal yaşam anlayışı doğrultusunda görev yapmalarını sağlamak amacıyla etik kurallar belirlemek; partililer, yerel yönetimler, parti grupları ve parti organlarının kendi içinde ve birbirleriyle ilişkilerinde görüş bildirmek; bu çerçevede raporlar hazırlayarak Genel Başkan’a sunmak ve parti içinde etik kültürü yerleştirmek üzere çalışma yapmak ve bu konudaki çalışmalara destek olmakla görevli ve yükümlüdürler.

ETİK KURULA BAŞVURU MADDE 7-
(1) Parti üyeleri veya vatandaşlar etik davranış ilkeleri ve kurallarına aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla etik kurula yazılı olarak başvurabilir.
(2) Parti Disiplin Kurullarında görüşülmekte olan konular ve/veya karara bağlanmış uyuşmazlıklar hakkında etik kurula başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında disiplin kuruluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur.

İNCELEME, ARAŞTIRMA VE BİLDİRİM MADDE 8-
(1) Etik Kurul, başvurular hakkında inceleme ve araştırmasını bu yönetmelikte belirtilen etik davranış ilkeleri ve kurallarının ihlal edilip edilmediği çerçevesinde yürütür.
(2) Kurul kendisine şikayet veya ihbar yoluyla ulaşan başvurular üzerine yapacağı inceleme ve araştırmayı en geç üç ay içerisinde sonuçlandırır.
(3) Etik Kurul başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren parti üyelerinin etik davranış ilkeleri ve kurallarına aykırı işlem veya eylem olduğunu tespit etmesi halinde görüşünü Genel Başkana yazılı olarak sunar.
(4) Bu yönetmeliğe göre yapılan inceleme ve araştırmalar tüzük hükümlerine göre disiplin soruşturmasına engel teşkil etmez.

BİLGİ VE BELGE İSTEMİ MADDE 9-
(1) Parti üyeleri ve Parti organlarında görev yapan üyeler etik kurulun başvuru konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Kurul ilgili üyeleri çağırıp bilgi alma yetkisine sahiptir.

 

 

BÖLÜM III
ETİK DAVRANIŞ İLKE VE KURALLARININ UYGULANMASI VE PARTİ ETİK KÜLTÜRÜNÜN
YERLEŞTİRİLMESİ
ETİK DAVRANIŞ İLKE VE KURALLARINA UYMA VE DİSİPLİN İŞLEMLERİ MADDE 10-
(1) Parti üyeleri görev ve sorumluklarını yürütürken bu Yönetmelikte belirtilen etik davranış ilke ve kurallarına uymakla yükümlüdürler.

PARTİ ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRME MADDE 11-
(1) Partiye üye olmak üzere başvuruda bulunan medeni ve siyasi haklarını kullanma ehliyetine sahip yurttaşlar, başvuru sırasında ve üye olduklarında etik davranış ilke ve kuralları ile bu ilke ve kurallara ilişkin sorumlulukları konularında bilgilendirilirler.

PARTİ ETİK KÜLTÜRÜNÜN YERLEŞTİRİLMESİ VE EĞİTİMİ MADDE 12-
(1) Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu ve Etik Kurul, parti etik kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda her türlü çalışmayı yapar, yaptırtır, araştırma, yayın, anket, kamuoyu yoklaması, bilimsel toplantılar ve benzeri etkinlikler düzenler, parti üyeleri için eğitim programları hazırlar, koordine eder, yürütür. Bu konuda Parti Okuluna, Parti İçi Belgelendirme Merkezlerine, il yönetimlerine görev verir. Parti yöneticileri, parti üyelerinin etik davranış ilke ve kuralları konusunda uygun eğitimi almasını sağlamak ve bu konuda rehberlik etmekle yükümlüdür.

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar