CHP kurultayında kritik maddeler kabul edildi

CHP kurultayında kritik maddeler kabul edildi
10 Mart 2018 16:00

CHP’nin Tüzük Kurultayı’nda örgütle ilgili maddeler jet hızıyla geçmeye başladı. Parti Meclisi’ni düzenleyen 20 ve 21’inci maddeler de kabul edildi.

 

 

 

 

CHP’nin Tüzük taslağının görüşüldüğü 19’uncu Olağanüstü Kurultayı’nda parti üyeliğinin ‘üye’ ve ‘destekçi üye’ olarak tanımladığı dördüncü maddesi, nitelikli çoğunluğa ulaşmadığı için kabul edilmedi.

 

Bunun üzerine ikinci bölümde yer alan üyelikle ilgili maddeler atlanarak, dördüncü bölümdeki ‘Parti Örgütü’yle ilgili maddeler görüşülmeye başlandı.

 

O ÖNERGE KABUL EDİLMEDİ

 

Genel Başkan’la ilgili 19’uncu Maddenin görüşmelerinde, “Üst üste iki genel seçimi kazanamayan genel başkanın görevini bırakması” önergesi verildi. Ancak önerge 100 civarında delegenin kabul oyuna karşılık delegelerin ezici çoğunluğuyla ret edildi. Taslaktaki, Genel Başkan, maddesi yapılan oylama sonucu kabul edildi.

 

ÜYE SAYISI 80’NE ÇIKSIN ÖNERGESİ

 

Parti Meclisi’nin düzenlendiği 20’inci Maddesi’nin görüşmelerinde de parti içi muhalefet tarafından, PM üye sayısının 60’tan 80’ene çıkarılması için önerge verildi. Ancak önerge yine delegelerin çoğunluğuyla ret edilerek, madde taslakta olduğu şekliyle kabul edildi.

 

YEMEK MOLASI VERİLDİ

 

PM’nin görevlerinin tanımlandığı 21’inci maddesinin de kabul edilmesinin ardından Kurultay’a öğlen yemeği için ara verildi.

 

 

MYK MADDESİ GÖRÜŞECEK

 

Yemek molasının ardından öğleden sonra yeniden toplanacak Kurultay’da MYK ile ilgili maddelerin görüşülmesine başlanacak.

 

İŞTE BUGÜN KABUL EDİLEN MADDELER

 

PARTİ ÖRGÜTÜ

 

Madde-11

(1) Parti örgütü genel merkez, il, ilçe örgütleri, parti grupları ile kadın kolları ve gençlik kollarından oluşur.

(2) Genel Merkez organları şunlardır:

a) Kurultay,

b) Genel Başkan,

c) Parti Meclisi,

d) Merkez Yönetim Kurulu,

e) Yüksek Disiplin Kurulu,

(3) İl örgütünün organları şunlardır:

a) İl Kongresi,

b) İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu,

c) İl Disiplin Kurulu,

(4) İlçe örgütünün organları şunlardır:

a) İlçe Kongresi,

b) İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu,

c) Belde Başkanı ve Belde Yönetim Kurulu,

(5) Parti grupları şunlardır:

a) TBMM Grubu,

b) İl Genel Meclisi Grupları,

c) Belediye Meclisi Grupları,

(6) Kadın kolları ve gençlik kolları, genel merkez, il ve ilçeler düzeyinde örgütlenir.

 

MUHTARLIK BÖLGESİ TEMSİLCİLERİ

 

Madde-12

(1) Her muhtarlık bölgesinde muhtarlık bölgesi temsilcileri bulunur. Bu temsilciler bağlı bulundukları ilçe başkanlıklarının sorumluluğu altında çalışır. Temsilcilerin göreve gelmesi, görevinin sona ermesi ve çalışmasına ilişkin esaslar yönetmelik ile düzenlenir.

 

BELDE ÖRGÜTÜ

 

Madde-13

(1) İl ve ilçe merkezleri dışında belediye olan yerlerde belde örgütü kurulur. Belde örgütleri ilçe başkanlıklarına bağlıdır.

(2) Belde örgütü, belde başkanı ve en az dört, en çok on üyeden oluşan yönetim kuruludur.

(3) Belde başkanı ile belde yönetim kurulunun seçimi, çalışma yöntemleri, görev ve sorumlulukları ile yetkileri yönetmelikle düzenlenir.

 

İLÇE BAŞKANI

Madde-14

(1) İlçe başkanı, ilçe kongresince gizli oyla seçilir. İlçe çevresinde partinin temsilcisi olup ilçe örgütünü yönetir. İlçe yönetim kuruluna, ilçe ve belde belediye meclis gruplarına başkanlık eder.

(2) İlçe başkanının görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelik ile düzenlenir.

 

İLÇE YÖNETİM KURULU

 

Madde-15

(1) İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanı ile:

a) Nüfusu 20.000’den az olan ilçelerde on (10) üyeden,

b) Nüfusu 20.000-50.000 (50.000 dahil) arasında olan ilçelerde on iki (12) üyeden,

c) Nüfusu 50.000-100.000 (100.000 dahil) arasında olan ilçelerde on dört (14) üyeden,

d) Nüfusu 100.000-500.000 (500.000 dahil) arasında olan ilçelerde on altı (16) üyeden,

e) Nüfusu 500.000’den fazla olan ilçelerde on sekiz (18) üyeden oluşur.

(2) İlçe çevresinde partinin başarısı için gerekli tüm çalışmaları yürütür.

(3) Parti Meclisi, ilçe yönetim kurulunun talebiyle ilçenin üye, nüfus ve partili seçmen sayılarını da dikkate alarak yukarıda belirtilen yönetim kurulu sayılarını yarı oranına kadar artırabilir.

(4) İlçe yönetim kurulu üyeleri ile bu üyelerin sayısı kadar yedek üye ilçe kongresinde gizli oyla ve aldıkları oy sırasına göre seçilirler. Üyeliklerde boşalma olduğunda cinsiyet ve gençlik kotası gözetilerek yedek üyeler sıra ile göreve getirilir.

 

İL BAŞKANI

 

Madde-16

(1) İl başkanı, il kongresince gizli oyla seçilir. İl çevresinde partinin temsilcisi olup il örgütünü yönetir. İl yönetim kuruluna, il ya da büyükşehir belediye meclisi grubuna, il genel meclisi grubuna başkanlık eder.

 

(2) İl başkanının görev ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.

 

İL YÖNETİM KURULU

 

Madde-17

(1) İl yönetim kurulu, il başkanı ile:

a) Nüfusu 1.000.000’a kadar olan illerde yirmi (20) üyeden,

b) Nüfusu 1.000.000-2.000.000 (2.000.000 dahil) arasında olan illerde yirmi dört (24) üyeden

c) Nüfusu 2.000.000-10.000.000 (10.000.000 dahil) arasında olan illerde otuz (30) üyeden,

d) Nüfusu 10.000.000’u aşan illerde kırk (40) üyeden oluşur.

(2) İl çevresinde partinin başarısı için gerekli tüm çalışmaları yürütür.

(3) Parti Meclisi, il yönetim kurulunun talebiyle ilin üye, nüfus ve partili seçmen sayılarını da dikkate alarak yukarıda belirtilen yönetim kurulu sayılarını yarı oranına kadar artırabilir.

(4) İl yönetim kurulu üyeleri ile bu üyelerin sayısı kadar yedek üye, il kongresinde gizli oyla ve aldıkları oy sırasına göre seçilirler. Üyeliklerde boşalma olduğunda, cinsiyet ve gençlik kotası gözetilerek yedek üyeler sıra ile göreve getirilir.

 

İL – İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİM KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

 

MADDE-18

(1) Birden çok organda üye olunamaz. İkinci derece dahil olmak üzere kan ve kayın hısımları ile eşler, aynı kurulda bulunamazlar.

(2) Örgüt başkanı, yönetim kurulu üyeleri arasından il – ilçe sekreterini, saymanını, eğitim sekreterini, bilişim sorumlusunu yeteri kadar başkan yardımcısını ve bunların görev alanlarını belirler.

(3) Bu görevliler, örgüt başkanı tarafından ya da kurul üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi ve üye tam sayısının 2/3 ünün güvensizlik oyuyla görevlerinden alınabilirler. Örgüt başkanı, istifa eden ya da görevinden alınanların yerine yönetim kurulu üyeleri arasından atama yapar.

(4) Yönetim kurulları, en az iki haftada bir, önceden belirlenmiş gün ve saatte çağrı yapılmaksızın olağan olarak toplanır. Ayrıca gerekli durumlarda başkan tarafından çağrılı olarak olağanüstü toplantı yapılır. Toplantılara kadın ve gençlik kolları başkanları da katılır, görüşlerini açıklayabilir, önerilerde bulunabilir; ancak oy kullanamazlar.

(5) Yönetim kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar verir.

(6) Birbirini izleyen üç toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin kurul üyeliği düşer. Üyeliğin düşmesine ilişkin karara karşı bir üst yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Üst yönetim kurulunun kararı kesindir.

(7) Geçerli bir mazeret olmadan üst üste üç olağan toplantısını yapmayan örgüt başkanı ve yönetim kurulunun düşmüş sayılmasına Merkez Yönetim Kurulu karar verebilir.

(8) İl ve İlçe Yönetim Kurullarının çalışma usulleri, görevleri ve öteki tüm konular yönetmelikle düzenlenir.

 

GENEL BAŞKAN

 

Madde-19

(1) Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçilir.

(2) Partiyi, Genel Başkan temsil eder, parti örgütünü yönetir.

(3) Genel Başkan, disiplin kurulları dışında, bütün parti örgütünün başkanıdır.

(4) Partiyi bağlayıcı demeçler vermeye ve bildiriler yayımlamaya yetkilidir. Genel Başkan bu yetkisini görevlendireceği kimselere de kullandırabilir.

(5) Her kademedeki organları ve görevlileri, birlikte ya da ayrı ayrı toplantıya çağırabilir.

(6) Parti görevlerinin ve çalışmalarının gerektirdiği önlemleri alır.

(7) Yetkili organlarca verilen kararların ilgililerce uygulanmasını denetler.

(8) Parti örgütüne ve ilgililere gerekli gördüğü bildirimleri yapar.

(9) Genel merkez organları ile partinin TBMM Grubunun uyumlu çalışmasını gözetir.

(10) Genel Başkan, yokluğunda kendisine vekillik etmek üzere Genel Başkan Yardımcılarından birini görevlendirir. Genel Başkan Vekili, vekillik ettiği sürede Genel Başkanın yetkilerini kullanır.

 

PARTİ MECLİSİ

 

Madde-20

(1) Parti Meclisi, kurultaydan sonra partinin en yüksek karar organıdır.

(2) Parti Meclisi, Genel Başkan ve kurultayca gizli oyla seçilmiş altmış (60) üyeden oluşur. Aldıkları oy sayısına ve sırasına göre Parti Meclisinin on beş (15) yedek üyesi belirlenir.

(3) Üyeliklerde boşalma olduğunda, cinsiyet ve gençlik kotası gözetilerek yedek üyeler sıra ile göreve getirilir.

(4) Parti Meclisi en geç iki ayda bir Genel Başkanın çağrısı üzerine ve Genel Başkanın başkanlığında toplanır.

(5) Toplantının gündemi ile görüşülecek raporlar ve tasarılar, en geç üç gün önceden üyelere gönderilir.

(6) Genel Başkan doğrudan ya da Parti Meclisi üye tam sayısının beşte birinin gerekçe ve gündem belirterek yazılı istemde bulunması durumunda Parti Meclisini olağanüstü toplantıya çağırır.

(7) Parti Meclisi toplantılarına, partinin TBMM grup başkanvekilleri, grup yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları genel başkanları da katılabilir, söz alabilir ve önerilerde bulunabilir; ancak oy kullanamazlar.

(8) Genel Başkan, Parti Meclisi üyelerine geçici ya da sürekli görevler verebilir.

(9) Birbirini izleyen üç olağan toplantıya mazeretsiz katılmayan Parti Meclisi üyesinin üyeliğinin gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile düşürülmesine karar verilebilir.

(10) Parti Meclisinin toplantı kuralları ve çalışma yöntemleri yönetmelikle düzenlenir.

 

PARTİ MECLİSİNİN GÖREVLERİ

 

Madde-21

(1) Parti programı, kurultay kararları ve seçim bildirgeleri doğrultusunda iç ve dış gelişmelerle ilgili politika ve strateji kararları alır.

(2) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma raporunu ve kesin hesabı inceleyip karara bağlayarak kurultaya sunar. Yıllık bütçeyi ve bilançoyu onaylar.

(3) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan kurultay gündemleri ile seçim bildirgelerini inceleyip karara bağlar.

(4) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yönetmelik taslaklarını karara bağlar.

(5) Merkez Yönetim Kurulunun, Parti Meclisi üyelerinin ve parti kurullarının sunduğu raporları, önerileri ve tasarıları görüşüp karara bağlar.

(6) Hükümet kurma, hükümete katılma, hükümetten çekilme konularında karar verir. Bu konuların görüşüldüğü Parti Meclisi toplantısına, TBMM Grup Başkanvekilleri ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri katılır ve oy kullanırlar.

(7) Seçimlere katılıp katılmama ve seçimlerde yasa ve tüzük kurallarına göre aday saptama yöntemini belirleyen kararları alır; merkez adaylarını ve merkez yoklaması yoluyla belirlenmesi gereken adayları belirler.

(8) Uluslararası kuruluşlara üyelik kararı verebilir. Ancak bu kararın verilip duyurulmasından sonra geçen bir ay içinde, kurultay üyelerinin beşte birinden yazılı istek gelirse konu kurultayın olağan toplantısında ya da ivedi durumlarda, olağanüstü toplantısında karara bağlanır. Bir ay içinde böyle bir istek gelmemişse karar kesinlik kazanır.

(9) Genel Başkanın ya da Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine disiplin cezalarının bağışlanmasını karara bağlar.

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar